Dynasty tietopalvelu Haku RSS Päijät-Hämeen liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 09.05.2022/Pykälä 63

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Päätös AKKE-tukirahoituksesta hankkeelle Kansainvälistymisen kasvupolku

 

Maakuntahallitus 09.05.2022 § 63  

101/15.00.10.00/2022  

 

 

Euroopan muuttunut geopoliittinen tilanne merkitsee sitä, että yritysten on löydettävä uusia konkreettisia vientimahdollisuuksia niin Euroopasta kuin muualtakin. Hankkeessa rakennetaan alueellisen vientitoiminnan kasvu- ja aktivointimallin yhteistyössä alueen julkisten kv-toimijoiden kanssa.

 

Hankkeen konkrettiset toimenpiteet ovat:

 

  1.       desk study selvitykset osallistujayritysten kv-potentiaalista
  2.       messuvierailut, delegaatiot ja aktiivinen yritystapaamisten organisointi
  3.       aktivoidaan osallistujayritykset yhteistyöhön TeamFinland -verkoston ja Kauppakamariverkoston (ICC) toimijoiden kanssa
  4.       kv-palvelupolun/aktivointimallin rakentaminen yhteistyössä alueen kv-toimijoiden ja yritysten kanssa.

 

Hankkeen nimi

Kansainvälistymisen kasvupolku

Tuen saaja

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy

Y-tunnus

0855115-7

Osoite

Niemenkatu 73

Postinumero

15140

Postitoimipaikka

Lahti

Päätoteuttajan yhteyshenkilö

Pentti Meriläinen

Yhteyshenkilön puhelinnumero

040 5898860

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

pentti.merilainen@ladec.fi

 

Kustannusarvio

Kustannukset vuosittain

2022

2023

Yhteensä, €

Palkkakustannukset

44 500

42 510

87 010

Ostopalvelut

13 000

13 500

26 500

Matkakulut

10 000

10 000

20 000

Välilliset kustannukset

4 725

4 621

9 346

Kokonaiskustannukset

72 225

70 631

142 856

 

Rahoitussuunnitelma

Rahoitus

Yhteensä, €

Tällä rahoituspäätöksellä myönnetty tuki

99 999

Omarahoitus

42 857

Yhteensä

142 856

 

 

Valmistelija Asian on valmistellut erityisasiantuntija Petri Veijalainen puh. 044 771 9466

 

Esittelijä Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol

 

Päätösehdotus Päijät-Hämeen liitto myöntää tukea 99 999 euroa, kuitenkin enintään 70 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista 142 856 euroa.  Tukea voidaan käyttää 15.4.2022-31.8.2023 välisenä aikana päätöksen liitteenä olevan hyväksytyn hankesuunnitelman toteuttamiseen ja tässä päätöksessä esitettyjen kustannusten kattamiseen tämän päätöksen ja sen ehtojen mukaisesti.

Päätöksen perustelut
Geopoliittinen tilanne on luonut tarpeen nopeille uusille kansainvälistä liiketoimintaa edistäville toimenpiteille. Hanke tukee maakuntastrategiaa 2022-2025 ja eritoten sen teemaa uudistumiskyky.

Myönnetty rahoitus
Päijät-Hämeen liitto hyväksyy hankkeen rahoitettavaksi ja myöntää hankkeen toteuttamiseen tukea alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta annetun lain (757/2021) nojalla seuraavasti. Hyväksytty hankesuunnitelma on osa päätöstä. Rahoitus myönnetään Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahasta (mom. 32.30.40) maakunnan koronaelpymiseen.                                                                                                                        

Käytettävä kustannusmalli  
Tämän päätöksen mukaisessa hankkeessa noudatetaan Flat rate 7% mallia/tosiasiallisesti aiheutuneet palkkakustannukset ja niihin liittyvät lakiin taikka virka- tai työehtosopimukseen perustuvat kustannukset. 

Arvonlisävero
Tässä hankkeessa arvonlisävero ei ole hyväksyttävä kustannus. Kustannukset on ilmoitettu verottomina. 

De minimis 
Jos hankkeelle myönnettyä tukea kohdistuu yksittäisille yrityksille tai siihen rinnastettavalle taloudellista toimintaa harjoittavalle yksikölle, tukeen sovelletaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annettua komission asetusta (EU) N:o 1407/2013 (de minimis -asetus).  

Hankkeen tilintarkastus   
Tässä hankkeessa edellytetään ei edellytetä erillistä hankkeen tilintarkastusta. 

Yhteyshenkilö 
Maakunnan liitto on nimennyt hankkeen ohjausryhmän asiantuntijaksi erityisasiantuntija Petri Veijalaisen. Asiantuntija toimii hankkeen yhteyshenkilönä, jonka tehtävänä on opastaa hankkeen toteuttajaa hankkeeseen liittyvissä asioissa sekä valvoa hankkeen suunnitelman mukaista etenemistä. Hankkeen yhteyshenkilö kutsutaan ohjausryhmän kokouksiin.  

Ohjausryhmä 
Hankkeelle perustetaan ohjausryhmä. Ohjausryhmän tehtävät on kuvattu liitteenä olevassa ohjeessa.

Tuen käytön ehdot 
Tuen saajan on hankkeen toteuttamisessa noudatettava seuraavia hankkeen kannalta keskeistä kansallista lainsäädäntöä:   Laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (757/2021, rahoituslaki)  Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (867/2021, rahoitusasetus)  Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoista rahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta (866/2021), siltä osin kuin rahoitusasetuksessa nimenomaisesti siihen viitataan  Valtionavustuslaki (688/2001)  

Tukipäätöksen ehdot:
https://paijat-hame.fi/rahoitus/maakunnan-kehittamisraha/
AKKE-ohje:
https://paijat-hame.fi/rahoitus/maakunnan-kehittamisraha/

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja Pekka Komu ilmoitti esteellisyydestään hallintolain 28 §:n 1 mom. 4 kohdan perusteella ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana tämän pykälän aikana toimi maakuntahallituksen I varapuheenjohtaja Hannu Rahkonen.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa