Dynasty tietopalvelu Haku RSS Päijät-Hämeen liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 13.09.2021/Pykälä 164

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahan myöntäminen hankkeelle Lakeland Finland - alueiden välinen verkostoyhteistyö

 

Maakuntahallitus 13.09.2021 § 164  

238/15.00.10.00/2021  

 

 

Lahden Seutu Lahti Region Oy hakee tukea Lakeland Finland - alueiden välinen verkostoyhteistyö -hankkeelle.

 

Hanke:  Lakeland Finland - alueiden välinen verkostoyhteistyö

Hakija:  Lahden Seutu - Lahti Region Oy

Yhteishanke:

Visit Häme / Linnan Kehitys Oy

Visit Tampere Oy

Visit Jyväskylä Region Oy

Visit Karelia Oy

 

Tarkoitus:

Lakeland suuralue kattaa yhdeksän maakuntaa ja tiiviimpi Lakeland Finland yhteistyö aloitettiin läntisen Järvi-Suomen (neljän maakunnan) alueella vuoden 2018 alussa.

 

Verkoston jatkokehittämiselle ja yhteisen tekemisen mahdollistamiseen haettiin rahoitusta vuosille 2021-2023 siten, että hankkeen Lakeland Finland teemaverkoston muodostavat viisi maakuntaa alue- tai kehittämisorganisaatioineen. Verkoston yhteistyössä on mukana edelleen neljä yllä mainittua tahoa ja uutena verkoston toimijana ja pilottina Pohjois-Karjala. Lisäksi Lakeland -suuralueyhteistyötä hallinnoiva Visit Finland on sitoutunut hankkeen mukaisten tavoitteiden taustatueksi.

Viiden maakunnan luontaiset vahvuudet ruuhkattomuus ja turvallisissa olosuhteissa tuotetut vastuulliset matkailupalvelut halutaan tuoda myös yksittäisten kansainvälisten asiakkaiden saataville helposti digitaalisesti. Hankkeessa toteutettavin toimenpitein voidaan vastata koronatilanteen aiheuttaman matkailukysynnän muutoksen tarpeeseen kehittämällä pk-yritysten tuotetarjontaa, matkailutuotteiden ostettavuutta ja digitaalista osaamista.

 

Hankkeen päätavoitteena on luoda verkostossa mukana olevista maakunnista ns. Smart Destination - kohde:

1. Uudistaen olemassa olevan verkoston toimintamalleja digitalisaatiota hyödyntämällä

2. Parantamalla Lakeland Finland -alueen kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla digitaalisia kanavia hyödyntäen

3. Vahvistaen ylimaakunnallista yhteistyötä pk-yritysten ja alueiden kansainvälistymisprosessin sujuvoittamiseksi

4. Edistää yhteistyöalueen myyntiä luomalla yhteinen myyntikanava Lakeland-alueen kansainväliset kriteerit täyttäville kärkituotteille ja matkailusisällöille.

 

Lisäksi hankkeen tavoitteena on parantaa merkittävästi matkailun digitalisaatioon liittyvää osaamista.

 

Toimenpiteet:

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa verkostossa mukana olevissa maakunnissa otetaan käyttöön Visit Finlandin DAtahub-tietokanta mahdollisimman laajasti. Datahub on tietokanta, jonne matkailupalveluja tarjoavat yritykset voivat rekisteröityä ja tallentaa tietoa yrityksestään ja tarjoamistaan tuotteista ja palveluista. Tämä uusi alusta kokoaa mukana olevien maakuntien, kansainvälisille markkinoille sopivien matkailuyritysten tarjonnan helposti varattaviksi kokonaisuuksiksi Lakeland Finland - brändin alle. Tarvittaessa kustomointi voidaan ulottaa maakuntien ja alueorganisaatioiden oman brändi-ilmeen mukaiseksi.

Sivustolla tullaan hyödyntämään myös erilaisia verkkosivujen ja sen sisällön analysointi- ja analytiikkatyökaluja.

 

Toimenpiteet ensimmäisessä vaiheessa

 • Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan "Lakeland Finland Market Place", joka toimii markkinointi- ja (myynti)kanavana ja ohjaten asiakkaat suoraan yrityksen omiin verkkokauppoihin.
 • Visit Finlandin Datahubin käyttöönotto
 • Yhteisen Lakeland Finland -digitaalisen jakelukanavan ("Market Placen") rakentaminen viiden
 • maakunnan kattavaksi Lakeland Finland brändin alle
 • Ns. "White Label" - web applikaatio Lakeland Finland -brändin mukainen visuaalinen ilme
   

Teemaverkoston rooli on koordinoida yritysten ja palveluntuottajien verkostoa alueellisesti ja auttaa sisällöntuotannossa alkuvaiheessa.

 

Toimenpiteet toisessa vaiheessa

Hankkeen toisessa vaiheessa rakennetaan rajapinnat mahdollisuuksien mukaan yritysten käytössä olevien varausjärjestelmien / verkkokauppojen ja uuden Lakeland Finland Market Place -jakelualustan välille.

Lisäksi toteutetaan Lakeland Finland -digitaalisen jakelukanavan näkyvyystoimenpiteitä, joiden pohjalta syntyy kiinnostus, tarve tai halu matkustaa ja hyödyntää matkakohteen palveluja.

Yritys- ja hankeyhteistyössä erityisesti vastuullisuuden näkökohtien huomioiminen tuotteistustyössä ja vastuullisuuden näkyväksi tekeminen alueen digitaalisissa matkailusisällöissä.

 

Hankkeen valmistelussa on huomioitu läntisen Järvi-Suomen yhteistyö ja tähän liittyvät hankeko-kokonaisuudet: Western Lakeland Päijät-Häme - hanke, Western Lakeland Kanta-Häme - hanke ja Lakeland- Jyväskylä Region hanke.

 

 

 

 

 

 

AKKE-tavoitteita:

 

 • Hanke tukee elinkeinoelämän ja työllisyyden elpymistä positiivisesti alueiden työllisyyteen ja elinvoimaan koronapandemian vaikutuksista.
 • Hanke edistää hiilineutraalisuutta ja resurssitehokkuutta.
 • Hanke edistää digitaalisuutta (yhteiset ratkaisut ja osaaminen).
 • Hankkeeseen osallistuvien yritysten määrä 300 kpl
 • Uusi työpaikkoja ja yrityksiä 1-2, mutta välillisesti voi syntyä paljon enemmän.

 

Valmistelija Asian on valmistellut aluekehityspäällikkö Juha Hertsi puh. 044 3719 442.

 

Esittelijä Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus päättää hyväksyä Lakeland Finland - alueiden välinen verkostoyhteistyö euroa alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen rahoituksen.  Hankkeen kesto 1.10.2021-30.9.2023  Päätöksen perustelut: Päätös aluekehittämisen teemaverkostojen ja kehittämisvyöhykkeiden rahoittamisesta 2021-2023 Työ- ja elinkeinoministeriö 29.6.2021 VN/6528/2021-TEM-108  Hyväksyttävä kustannusarvio on 537 510 euroa. Myönnettävä AKKE-tuki on enintään 430 000 euroa, josta tällä päätöksellä myönnetään enintään rahoitusta 2021-2022 vuosille 315 577,60 euroa. Loppuosasta päättää maakuntajohtaja välitarkastelun raportoinnin jälkeen.  Avustusprosentti on enintään 80 %. Hyväksytyt tukikustannukset flat rate 24 %.  Hakijan ja osatoteuttajien omarahoitusta on 107 502 euroa, jossa jokaisen viiden rahoitusosuus on 21 500,40 euroa.   

- Henkilöstökulut on 299 000 euroa
- Ostopalvelut on 166 750 euroa
- Välilliset kustannukset on 71 760  euroa
- Kustannukset yhteensä on 537 510 euroa

Ostopalveluissa tulee noudattaa hankintaohjeita. Loppuraportointi ja maksatushakemus tulee jättää neljän kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä. Maksatuksen liitteeksi tarvitaan tilintarkastajan lausunto yhteishankkeen toteutuksesta. Hankkeelle on perustettava ohjausryhmä.   Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahan myöntämisessä, käyttämisessä, maksamisessa ja käytön valvonnassa on noudatettava alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annettua lakia (8/2014), rahoituslakia, sekä valtioneuvoston asetusta alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (357/2014), rahoitusasetusta sekä soveltuvin osin valtionavustuslakia (688/2001). Tuensaajalla on valtionavustuslain 14 §:n mukaisesta tiedonantovelvollisuus. Rahoitusasetuksen mukaan tuensaajan on esitettävä hankkeen toteuttamisesta maksatus- ja loppuraportti maakunnan liiton sitä varten vahvistamalla lomakkeella. Selvityksestä on käytävä ilmi, miten hankkeelle asetetut tavoitteet on saavutettu sekä muut tuen seurannan kannalta tarpeelliset tiedot. Tuensaajan on kustannuksellaan toimitettava ulkopuolisen tilintarkastajan lausunto hankkeen toteutuksesta pyydettäessä. Seurantatiedot mahdollistavat ulkopuolisen arvioinnin (laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014) 46 §).   

Aluekehittämisen teemaverkostot ja kehittämisvyöhykkeet raportoivat toiminnastaan rahoittavalle maakunnan liitolle. Väliraportti tehdään syksyllä 2022 ja loppuraportti hankkeiden päätyttyä vuoden vaihteen 2023/24 jälkeen myöhemmin annettavien ohjeiden mukaisesti.  Raportteihin sisällytetään toiminnan tarkastelu seurantaindikaattorien valossa. Seurantaindikaattoreilla tarkastellaan toiminnan onnistumista tavoitteisiin nähden. Välitarkastelu syksyllä 2022 vaikuttaa hankkeelle myönnettävän AKKE-rahoituksen määrään vuodelle 2023. Raportit käsitellään hankkeiden ohjausryhmissä. Rahoittajana toimiva maakunnan liitto vastaa tarkastelun jälkeen tehtävistä päätöksistä.  Päijät-Hämeen liitolle on varattava mahdollisuus olla mukana seuraamassa hankkeen etenemistä. Hankkeen yhteyshenkilö on aluekehityspäällikkö Juha Hertsi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa