Dynasty tietopalvelu Haku RSS Päijät-Hämeen liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 118

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 2  TTS 2023-2025

 

 

Toiminta- ja taloussuunnitelman 2023-2025 ja talousarvion 2023 valmistelu

 

Maakuntahallitus 19.09.2022 § 95 

 

 

Perussopimuksen mukaan seuraavan kalenterivuoden talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus on toimitettava jäsenkunnille 15.10. mennessä. Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille varataan tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.

 

Liiton virastossa käynnistettiin kevään aikana vuoden 2023 toiminnan ja talouden valmistelu. Kuntakierros toteutettiin tällä kertaa teams-etäyhteyden avulla. Valmistelua pohjustettiin liiton vastuualueiden esityksillä tulevan vuoden painopisteistä ja tavoitteista. Liiton talouden osalta nostettiin esille yleisen palkkaratkaisun ja inflaation vaikutukset.

 

Maakunnan haasteista ja kuntien toiveista liiton toimintaa kohtaan on keskusteltu säännöllisesti myös kuntajohtajakokouksissa.

 

Vuoden 2023 toiminnan ja talouden näkymät perustuvat maakuntastrategiaan ja -ohjelmaan ja toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2022-2024. Strategian painopisteet on hyväksytty maakuntavaltuustossa joulukuussa 2021.

 

 Maakuntastrategian painopisteitä ovat:

- vetovoima

- uudistumiskyky

 

Maakunnan elinvoiman vahvistamisessa keskeisessä roolissa ovat elintarviketeollisuuden, sähköisen liikenteen, kiertotalouden sekä liikunnan ja hyvinvoinnin edistäminen. Lisäresurssitarve maakunnassa kohdistuu ennen kaikkea osaavan työvoiman saatavuuteen, TKI-toiminnan kehittämiseen, alueen saavutettavuuden ja kehittyvän kaupunki-infrastruktuurin vahvistamiseen.

 

Aluekehityksessä vuoden 2023 keskeistä toimintaa on käynnistää verkostoyhteistyössä maakuntastrategian edistämistä tukevia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita. EU:n rakennerahastokauden kolmannen käyttövuoden EAKR- ja kansallisen AKKE-rahoituksen jäljellä olevat rahoitusresurssit myönnetään arviointien kautta valituille hankkeille. Toiminnassa ja hanketyössä korostuu läpileikkaavana kestävyysteema.

 

Aluesuunnittelun painopisteet ovat uuden MAL-sopimuskauden neuvotteluihin osallistuminen ja nyt voimassa olevan MAL-sopimuskauden toimenpiteen, Lahden kaupunkiseutusuunnitelman laatiminen. Kaupunkiseutusuunnitelman lisäksi laaditaan Päijät-Hämeen rakennemalli, joka koskee MAL-sopimusalueen ulkopuolisia kuntia, Hartolaa, Padasjokea ja Sysmää.

 

Edunvalvonnassa painopiste on hallitusohjelmavaikuttamisessa, kv-toiminnan kehittämisessä ja Etelä-Suomen maakuntien edunvalvontayhteistyön tiivistämisessä. Kuntayhteistyössä jatketaan maakunnan elinvoimaa ja kilpailukykyä vahvistavan yhteistyön rakentamista.  Viestintää ja maakuntaliiton brändiä kehitetään suunnitelmallisesti. 

 

Hallinnon osalta korostuvat erityisesti liiton toiminnan kannalta tärkeät tietoturva-asiat, riskienhallinta ja tietosuoja. Lisäksi asiakirjahallinnon kehittämistä jatketaan niin arkistoinnin kuin muidenkin osioiden osalta.

 

Talousarvioluonnosta on valmisteltu siltä pohjalta, että jäsenkuntien maksuosuuden kasvu liiton menoihin on 3,0 %. Myös vuosien 2024 ja 2025 kasvuksi on arvioitu 3,0 %.

 

Talousarvioluonnokseen sisältyy myös

CANEMURE-hanke

Asiakaspalvelun digtuki- ja ohjaustaidot-hanke

Next2met-hanke

Kuntayhteistyörahoitus

HYTE-rahoitus

Kulttuuritoiminnan kehittämistehtävä-hanke

Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen-hanke

LOTTI-hanke

CIRCLA-hanke

LIKE-hanke

CECI-hanke

CCRI-kiertotalous-hanke

Lahden Yliopistokampus

 

 

Valmistelija Asian on valmistellut hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh. 044 371 9455.

 

Esittelijä Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus päättää merkitä asian esittelyn ja siitä käytävän keskustelun tiedoksi ja antaa jatkovalmisteluohjeet kunnille toimitettavan toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimiseksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Maakuntahallituksen jäsen Kirsi Lehtimäki poistui kokouksesta klo 10.04 päätöksenteon jälkeen.

 

 _________

 

 

 

 

Maakuntahallitus 10.10.2022 § 118  

238/02.02.00/2022  

 

 

Talousarvio on valmisteltu siltä pohjalta, että jäsenkuntien maksuosuus liiton menoihin kasvaa kolme prosenttia kuluvan vuoden maksuosuuksiin verrattuna. Vuosien 2024 ja 2025 jäsenkuntien maksuosuuksien kasvuksi on arvioitu myös kolme prosenttia.

 

Talousarvioesitykseen sisältyy myös seuraavat kuntarahoitusosuudet ja hankkeet:

Valtion palvelu- ja toimitilaverkko uudistushanke 

CANEMURE-hanke      

Asiakaspalvelun digituki- ja ohjaustaidot-hanke  

Next2met-hanke     

Kulttuuritoiminnan kehittämistehtävä-hanke  

Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen innovaatioekosysteemi-hanke

LOTTI-hanke      

CIRCLA-hanke     

CCRI-kiertotaloushanke    

LIKE-hanke-Lisää kestävää energiaa  

CECI-hanke, Lump Sum    

CEI Boost-hanke   

Kuntayhteistyörahoitus    

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen-HYTE rahoitus  

Lahden Yliopistokampus rahoitus

 

Valmistelija Asian on valmistellut hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh. 044 371 9455.

 

Esittelijä Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus päättää hyväksyä jäsenkunnille tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten lähetettävän luonnoksen vuosien 2023-2025 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuoden 2023 talousarvioksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa