Dynasty tietopalvelu Haku RSS Päijät-Hämeen liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 119

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

EAKR-rahoituspäätös (myönteinen): PilotGreen - Vihreän infran kokeiluympäristöt

 

Maakuntahallitus 10.10.2022 § 119  

260/15.00.05/2022  

 

 

Hakija: Forum Virium Helsinki Oy

Osatoteuttajat: Lab-ammattikorkeakoulu Oy, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Hakemusnumero: 400357, ryhmähanketunnus R-00048

Toimintalinja: 1 Innovatiivinen Suomi

Erityistavoite: 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen

Hankeaika: 1.10.2022-30.9.2025

 

Hankkeen tiivistelmä

Hankkeen tavoitteet:

PilotGreen - Vihreän infran kokeiluympäristöt -hankkeessa kehitetään kaupunkien kokeiluympäristöissä uusia ja innovatiivisia vihreän infrastruktuurin ratkaisuja. Ne on tunnistettu ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja biodiversiteetin lisäämisen näkökulmasta tarpeellisiksi ratkaisuiksi tiiviissä kaupunkiympäristössä. Hankkeen tarkoituksena on kasvattaa ja laajentaa sektorin ylimaakunnallista TKI-yhteistyötä ja kehittää innovatiivisia ratkaisuja, jotka lisäävät yritysten smart & green -liiketoimintaa, myös kansainvälisesti, ja luovat ilmastonkestävää kaupunkiympäristöä. Tavoitteena on uudistaa vihreän infrastruktuurin sektoria kytkemällä siihen uusia toimijoita ja rohkaista näitä kehittämään luovia, alaa disruptoivia ratkaisuja. Lisäksi tavoitteena on tuottaa kaupungeille ja kunnille ymmärrystä ratkaisujen hyödynnettävyydestä ja vaikutuksista, sekä sitouttaa julkisia toimijoita kokeiluhankintoihin ja investointeihin.

Hankkeen toimenpiteet:

Hankkeen idea perustuu aiemmin pääkaupunkiseudulla toteutettuihin, teemaan liittyviin hankkeisiin, joissa on viime vuosina korostunut ennakoivan kaupunkisuunnittelun sekä digitaalisuutta hyödyntävien ratkaisujen kehittäminen. PilotGreen-hankkeessa painopistettä viedään kokeiluympäristöjen kehittämisen kautta yritysten liiketoiminnallisen hyödyn suuntaan ja toisaalta TKI-yhteistyön vahvistamiseen. Hankkeessa pyritään tuomaan yhteen niin fyysisen, modulaarisen ja kiinteistöihin integroituvan vihreän infrastruktuurin kehittäjiä, kuin digitaalisten ratkaisujen kehittäjiä, sekä yhdistämään sektorille myös uusia teknologiatoimijoita. Hankkeen kohderyhmänä ovat Uudenmaan ja Päijät-Hämeen kaupungit ja kunnat, TKI-toimijat, alan pk-yritykset sekä ratkaisujen tilaajina toimivat yritykset. Toteuttajina ovat Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki sekä ammattikorkeakoulut Metropolia ja LAB tuomassa hankkeeseen alan TKI-osaamistaan, yhteyttä opiskelijoihin ja laajoja verkostojaan. Tiivistä yhteistyötä tehdään Helsingin ja Lahden kaupunkien kanssa.

 

Kustannusarvio Lab-ammattikorkeakoulu Oy, €

Palkkakustannukset 174 398

Flat rate 40 % 69 760

Kustannukset yhteensä 244 158

 

Haettu rahoitus EAKR ja valtio 170 911 (70 %)

Muu julkinen rahoitus 73 247

Rahoitus yhteensä 244 158

 

Rahoittajan arvio

Ylimaakunnallinen ryhmähanke, jossa on vakuuttava konsortio. Ammattikorkeakoulut LAB ja Metropolia sekä Forum Virium Helsinki ovat kaikki erittäin kokeneita hanketoteuttajia. Taustalla vaikuttaa aiemmin tehty paikallinen yhteistyö, jota pyritään laajentamaan maakuntarajat ylittävällä monialaisella yhteisellä tekemisellä. Lisäarvoa haetaan mahdollistamalla aiempaa laajempi ja monipuolisempi TKI-toimijoiden ja yritysten yhteistyöverkosto. Hankkeen tavoitteena on kasvattaa vihreän infrastruktuurin toimijaverkoston syvyyttä ja laajuutta, sekä alueellista ja alueiden välistä yhteistyötä. Päijät-Hämeen kannalta on merkittävää olla kohtuullisella panostuksella mukana laajemmassa yhteistyökonsortiossa ja nähdä näin kokeiluympäristöjä laajemminkin kuin vain Lahdessa, jossa kokeiluympäristönä on ensisijaisesti Mukkulan kaupunginosa. Hanke on alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 2021-2027 ja sen erityistavoitteen 1.1. mukainen. Toimenpiteet tukevat maakuntastrategian tavoitteita uudistuminen ja vetovoima sekä älykkään erikoistumisen kärkiä poikkileikkaavaa painopistettä kestävyys.

 

Hanke menestyi erityisten valintakriteerien ja ohjelman painotusten mukaisessa vertailussa.

 

Hankkeen käsittely

Päijät-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö (22.9.2022) suositti hankkeen rahoittamista.

 

 

 

Valmistelija Asian on valmistellut erityisasiantuntija Petri Veijalainen puh. 044 771 9466.

 

Esittelijä Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus päättää
. esittää Uudenmaan liitolle PilotGreen - Vihreän infran kokeiluympäristöt -hankkeen Lab ammattikorkeakoulun osahankkeen osarahoitettavaksi alue- ja rakennepolitiikan 2021-2027 ohjelmasta,
. kohdentaa hankkeelle työ- ja elinkeinoministeriön Päijät-Hämeen liitolle osoittamaa vuosien 2022-2023 myöntämisvaltuutta käyttäen EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä korkeintaan 170 911 euroa, kuitenkin enintään 70% hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista,
. esittää, että Päijät-Hämeen liitolle on varattava mahdollisuus olla mukana seuraamassa projektin etenemistä. Päijät-Hämeen liiton yhteyshenkilö on erityisasiantuntija Petri Veijalainen,
. esittää, että hankkeelle on perustettava ohjausryhmä ja että ohjausryhmään nimetään Päijät-Hämeen liiton edustaja.
. Ennen rahoituspäätöksen laatimista rahoittaja käy tuenhakijoiden kanssa tarvittaessa tarkentavat rahoitusneuvottelut hankesuunnitelmaan mahdollisesti tehtävistä muutoksista.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa