Dynasty tietopalvelu Haku RSS Päijät-Hämeen liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 15.11.2022/Pykälä 158

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

EAKR-rahoituspäätös (myönteinen): Green Connect - Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen EU-yhteistyön vahvistaminen

 

Maakuntahallitus 15.11.2022 § 158  

294/15.00.05/2022  

 

 

Hakija: Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttaja: Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

Hakemusnumero: 311776

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Hankeaika: 1.10.2022-31.8.2023

 

Hankkeen tiivistelmä

Hankkeen tavoitteet:

Etelä-Karjalassa ja Päijät-Hämeessä kaivataan keinoja vauhdittaa vihreää siirtymää. Tarve maakuntien yhteiselle, EU-tason vaikuttavuutta ja TKI-yhteistyötä edistävälle hankkeelle on ilmennyt avaintoimijoiden välisissä yhteistyökeskusteluissa. Etelä-Karjalassa ja Päijät-Hämeessä tehdään jo merkittävää kansallisen ja kansainvälisen tason vihreän kasvun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI) yritysten, kuntien ja korkeakoulujen kesken, mutta vaikuttavuuden näkökulmasta yhteistyötä on tarve tiivistää ja organisoida. Hankkeen tavoitteena on lisätä maakuntien EU-vaikuttavuutta sekä edistää toimijoiden kiinnittymistä kansainvälisiin verkostoihin alueiden elinvoiman vahvistamiseksi ja vihreän siirtymän edistämiseksi. Hankkeella edistetään luonnonvarojen kestävään käyttöön ja kiertotalouteen liittyvää elinkeino- ja osaamislähtöistä TKI-toimintaa.

Hankkeen toimenpiteet:

Toimenpiteet on määritelty kolmen työpakettikokonaisuuden alle: TP1. Verkostojen tunnistaminen ja vahvistaminen. Työpaketissa kartoitetaan toimijoiden tarpeet ja tahtotila yhteistyölle, jonka kautta kirkastetaan alueen yhteinen näkökulma ja tavoitteet kansainväliselle TKI-yhteistyölle sekä määritellään keskeiset olemassa olevat ja vahvistusta kaipaavat vaikuttajaverkostot. TP2. Vaikuttaminen ja jatkuvuus. Alueellisista näkökulmista ja lähtökohdista nousevaa, yhä vahvempaa strategista vaikuttamistyötä edistetään tarkastelemalla suomalaisten ja eurooppalaisten alueiden vaikuttavuustyön hyviä käytäntöjä. Samalla määritellään alueiden osaamisesta ja tarpeista nousevat sisältöteemat, joiden edistämiseksi laaditaan etenemissuunnitelma. TP3. Konkreettiset yhteistyöavaukset. Työpaketissa sovitaan malli toiminnan organisoimiselle, osallistutaan aktiivisena osapuolena kansainvälisiin tilaisuuksiin ja edistetään toimijoiden kansainvälisiä yhteistyöverkostoja. Hankkeen tuloksena on yhteisiä kansainvälisen TKI-yhteistyön tavoitteita edistävä toimintamalli, jossa alueet ja niiden keskeiset toimijat (yritykset, kaupungit, maakuntaliitot, korkeakoulut) asemoituvat osaksi kansallista ja EU-tason TKI-toimijakenttää. Hankkeen kautta maakuntien edellytykset kansainväliseen vaikuttavuuteen ja innovaatiotoimintaan ovat vahvistuneet ja uusia avauksia on konkretisoitu.

 

Kustannusarvio, €

Palkkakustannukset 271 448

Ostopalvelut                                                        11 998

Matkakustannukset 39 950

Muut kustannukset 10 000

Flat rate 15 % 40 719

Kustannukset yhteensä 374 115

 

Haettu rahoitus EAKR ja valtio                          299 290 (80 %)

Kuntien rahoitus                                                 37 412

Muu julkinen rahoitus              37 413

Rahoitus yhteensä 374 115

 

Rahoittajan arvio

LAB:n ja LUT:n yhteishankkeen hyvin selkeästi ilmaistuna tavoitteena on lisätä alueiden, ennen kaikkea Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan maakuntien kansainvälistä vaikuttavuutta sekä kansainvälisiin verkostoihin kiinnittymistä. Maakunnilla on yhteinen vahva tahtotila edistää tavoitetta nimenomaan yhteisellä ylimaakunnallisella hankkeella. Erityisenä tavoitteena on vihreän siirtymän, hiilineutraalisuuspyrkimysten ja kiertotalouden edistäminen. Suurimmat työmaat näyttäisivät liittyvän akateemisten verkostojen vahvistamiseen sekä kv-vaikuttamiseen ja sen organisoinnin miettimiseen. Hankkeella lisätään maakuntien edellytyksiä kansainväliseen vaikuttavuuteen ja luodaan kantavaa pohjaa myös tulevalle yhteistyölle. Hanketta on valmisteltu hyvin laajalla sidosryhmäyhteistyöllä, alueiden yrityksiä ja maakunnan liittoja kuullen.

 

Hanke on Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelman ja sen toimintalinjan 8 erityistavoitteen 12.2. mukainen. Toimenpiteet tukevat maakuntastrategian tavoitteita uudistuminen ja vetovoima. Hanke on myös molempien maakuntien älykkään erikoistumisen kärkien mukainen. Hanke menestyi erityisten valintakriteerien ja ohjelman painotusten mukaisessa vertailussa.

 

Hankkeen käsittely

Päijät-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö (18.10.2022) suositti hankkeen rahoittamista.

 

 

 

 

Valmistelija Asian on valmistellut erityisasiantuntija Petri Veijalainen puh. 044 771 9466.

 

Esittelijä Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus päättää
. esittää Uudenmaan liitolle Green Connect - Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen EU-yhteistyön vahvistaminen hankkeen rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelmasta,
. kohdentaa hankkeelle työ- ja elinkeinoministeriön Päijät-Hämeen liitolle osoittamaa vuoden 2022 myöntämisvaltuutta käyttäen EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä korkeintaan 149 645 euroa, kuitenkin enintään 80 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista,
. esittää, että Päijät-Hämeen liitolle on varattava mahdollisuus olla mukana seuraamassa projektin etenemistä. Päijät-Hämeen liiton yhteyshenkilö on kehittämisjohtaja Juha Hertsi,
. esittää, että hankkeelle on perustettava ohjausryhmä ja että ohjausryhmään nimetään Päijät-Hämeen liiton edustaja.
. Ennen rahoituspäätöksen laatimista rahoittaja käy tuenhakijoiden kanssa tarvittaessa tarkentavat rahoitusneuvottelut hankesuunnitelmaan mahdollisesti tehtävistä muutoksista.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa