Dynasty tietopalvelu Haku RSS Päijät-Hämeen liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 15.11.2022/Pykälä 164

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Päätös AKKE-tukirahoituksesta hankkeelle Kiertotalouden edelläkävijä

 

Maakuntahallitus 15.11.2022 § 164  

315/15.00.10.01/2022  

 

 

Hankkeen tavoitteet

Päijät-Häme on valittu EU:n Circular Cities and Regions Initiative (CCRI) -aloitteeseen. CCRI on Euroopan johtaville kiertotalousalueille ja -kaupungeille suunnattu kehittämisohjelma. Jotta ohjelman mahdollisuudet pystytään hyödyntämään täysimääräisesti, tulee Päijät-Hämeessä käynnistää alueellinen toteutus, mm. alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten kumppanuuksien rakentamiseksi ja rahoituksen hyödyntämiseksi ja oman kiertotaloustyön eteenpäin viemiseksi. Tavoitteena on saada mahdollisimman suuri hyöty CCRI:n jäsenyydestä Päijät-Hämeelle ja viedä Päijät-Hämeen kiertotalousosaaminen seuraavalle tasolle.

 

Hankkeen toimenpiteet

Hankkeessa järjestäydytään CCRI:hin alueellisesti ja kansallisesti, rakennetaan CCRI:n vaatima koordinaatio sekä verkostot ja sidosryhmät. Lisäksi osallistutaan muihin alueellisiin kiertotalousaloitteisiin, kuten kiertotalouden green deal. Hankkeessa hyödynnetään CCRI:n tietopohjaa maakunnallisesti, mm. päivitetään kiertotalous- ja ilmastotiekartta, kehitetään kiertotalouden tietopohjaa ja kartoitetaan kiertotalouden osaamiskapeikot sekä kiinnostavat teemat. Lisäksi hankkeessa ryhdytään kokoamaan kansainvälisiä hankekonsortioita ja -ideoita.

 

Hankkeen nimi

Kiertotalouden edelläkävijä

Tuen saaja

Päijät-Hämeen liitto

Y-tunnus

0215610-5

Osoite

Hämeenkatu 9A, PL 50

Postinumero

15111

Postitoimipaikka

Lahti

Toteuttajan yhteyshenkilö

Antti Kalliomaa

Yhteyshenkilön puhelinnumero

040 547 7157

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

antti.kalliomaa@paijat-hame.fi

 

Kustannusarvio

Kustannukset vuosittain

2022

2023

2024

Yhteensä, €

Palkkakustannukset

1 680

32 550

48 600

82 830

Välilliset kustannukset

672

13 020

19 440

33 132

Kokonaiskustannukset

2 352

45 570

68 040

115 962

 

 

Rahoitussuunnitelma

Rahoitus

Yhteensä, €

Tällä rahoituspäätöksellä myönnetty tuki

81 173

Omarahoitus

34 789

Yhteensä

115 962

 

 

 

 

Valmistelija Asian on valmistellut erityisasiantuntija Elina Aakko, puh. 044 371 9458.

 

Esittelijä Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus päättää hyväksyä Kiertotalouden edelläkävijä -hankkeen rahoitettavaksi ja myöntää hankkeen toteuttamiseen tukea alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta annetun lain (757/2021) nojalla. Hyväksytty hankesuunnitelma on osa päätöstä. Rahoitus myönnetään Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahasta (mom. 32.30.40).

Tukea myönnetään 70 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista 115 962 euroa, kuitenkin enintään 81 173 euroa. Tukea voidaan käyttää 1.11.2022-31.12.2024 välisenä aikana hyväksytyn hankesuunnitelman toteuttamiseen ja tässä päätöksessä esitettyjen kustannusten kattamiseen tämän päätöksen ja sen ehtojen mukaisesti.

Päätöksen perustelut
Päijät-Häme on valittu Euroopan johtaville kiertotalousalueille ja -kaupungeille suunnattuun CCRI-aloitteeseen. Täyden hyödyn saaminen CCRI:stä ja muista kiertotaloudohjelmista edellyttää toimia maakunnassa. Kiertotalouden edelläkävijäalueena säilyminen edellyttää lisäksi maakunnan oman kiertotaloustyön eteenpäin viemistä. Kyseessä ei ole Päijät-Hämeen liiton tavanomainen toiminta, koska CCRI on erillinen, määräaikainen ohjelma. CCRI ja hanke hyödyttävät laajasti alueen kierotaloustoimijoita ja kytkee ne johtaviin eurooppalaisiin kiertotalousalueisiin. Hanke toteuttaa maakuntastrategian teemaa uudistuminen.

Käytettävä kustannusmalli
Tämän päätöksen mukaisessa hankkeessa noudatetaan flat rate 40 % -kustannusmallia. Noudatettava palkkakustannusmalli on tosiasiallisesti aiheutuneet palkkakustannukset ja niihin liittyvät lakiin taikka virka- tai työehtosopimukseen perustuvat kustannukset. Raportointiohjeet ovat päätöksen liitteessä.


Arvonlisävero
Tässä hankkeessa arvonlisävero ei ole hyväksyttävä kustannus. Kustannukset on ilmoitettu verottomina.

De minimis
Jos hankkeelle myönnettyä tukea kohdistuu yksittäisille yrityksille tai siihen rinnastettavalle taloudellista toimintaa harjoittavalle yksikölle, tukeen sovelletaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annettua komission asetusta (EU) N:o 1407/2013 (de minimis -asetus).

Hankkeen tilintarkastus
Tässä hankkeessa ei edellytetä erillistä hankkeen tilintarkastusta. 

Yhteyshenkilö
Maakunnan liitto on nimennyt hankkeen rahoittajan asiantuntijaksi aluekehityspäällikkö Riika Kivelän. Asiantuntija toimii hankkeen yhteyshenkilönä, jonka tehtävänä on opastaa hankkeen toteuttajaa hankkeeseen liittyvissä asioissa sekä valvoa hankkeen suunnitelman mukaista etenemistä. Hankkeen yhteyshenkilö kutsutaan ohjausryhmän kokouksiin.

Ohjausryhmä
Hankkeelle perustetaan ohjausryhmä. Ohjausryhmän tehtävät on kuvattu liitteenä olevassa ohjeessa.

Raportointi ja maksatus
Maksatushakemukset tulee toimittaa kahdentoista (12) kuukauden välein hankkeen aloituspäivämäärästä alkaen. Muutokset aikatauluun ovat mahdollisia, mutta ne edellyttävät etukäteen yhteyttä rahoittajaan. Loppuraportointi ja maksatushakemus tulee jättää neljän kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä.

Tuen käytön ehdot
Tuen saajan on hankkeen toteuttamisessa noudatettava seuraavia hankkeen kannalta keskeistä kansallista lainsäädäntöä:
Laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (757/2021, rahoituslaki)
Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (867/2021, rahoitusasetus) 
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoista rahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta (866/2021), siltä osin kuin rahoitusasetuksessa nimenomaisesti siihen viitataan 
Valtionavustuslaki (688/2001)

Tukipäätöksen ehdot: https://paijat-hame.fi/rahoitus/maakunnan-kehittamisraha/
AKKE-ohje: https://paijat-hame.fi/rahoitus/maakunnan-kehittamisraha/

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa