Dynasty tietopalvelu Haku RSS Päijät-Hämeen liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 15.11.2022/Pykälä 163

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Päätös AKKE-tukirahoituksesta hankkeelle Osallisuuden versoja

 

Maakuntahallitus 15.11.2022 § 163  

309/15.00.10.00/2022  

 

 

Hankkeen tavoitteet

Heikoimmassa asemassa olevien osallisuus toteutuu muuta väestöä huonommin, mikä on pulmallista siksi, että osallisuuden kokemus on keskeinen osa hyvinvointia. Osallisuutta vahvistamalla ihmiset integroituvat vahvemmin osaksi yhteiskuntaa, mikä vähentää eriarvoisuutta. Hankkeen tuloksena haavoittuvassa asemassa olevien osallisuuden kokemus vahvistuu ja kohderyhmän parissa työskentelevien eri tahojen osaaminen osallisuuteen liittyvistä asioista lisääntyy. Hankkeen vaikutuksesta osallisuuden merkitys hyvinvoinnin edistämisessä ymmärretään laajemmin.

 

Hankkeen toimenpiteet

  1.       Pilotoidaan ja testataan erilaisia osallisuuden kokemukseen liittyviä mittareita ja menetelmiä haavoittuvassa asemassa olevien osallisuuden edistämiseksi.
  2.       Tunnistetaan ja kuvataan osallisuuden ydinelementtejä
  3.       Vahvistetaan työntekijöiden ja viranomaisten tietoa kohderyhmän osallisuudesta sekä sen edistämisen menetelmistä koulutuksen avulla, tuetaan palvelujen tuottajia menetelmien käyttöönotossa sekä juurrutetaan osallisuutta edistävät keinot osaksi jatkuvaa toimintaa.
  4.       Lisätään päättäjien tietoa osallisuuden merkitysestä, erityisesti asiakas- osallisuuslautakunta sekä toiminnasta vastaavat viranomaiset.

 

Hankkeen nimi

Osallisuuden versoja

Tuen saaja

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä/Sosiaalialan osaamiskeskus Verso

Y-tunnus

0215606-8

Osoite

Linjakatu 5

Postinumero

15100

Postitoimipaikka

Lahti

Toteuttajan yhteyshenkilö

Tuula Carroll

Yhteyshenkilön puhelinnumero

044 4825 166

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

tuula.carroll@phhyky.fi

 

Kustannusarvio

Kustannukset vuosittain

2023

Yhteensä, €

Palkkakustannukset

62 412

62 412

Välilliset kustannukset

24 965

24 965

Kokonaiskustannukset

87 377

87 377

 

Rahoitussuunnitelma

Rahoitus

Yhteensä, €

Tällä rahoituspäätöksellä myönnetty tuki

61 164

Omarahoitus

26 213

Yhteensä

87 377

 

 

 

 

Valmistelija Asian on valmistellut erityisasiantuntija Elina Aakko, puh. 044 371 9458.

 

Esittelijä Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus päättää hyväksyä Osallisuuden versoja -hankkeen rahoitettavaksi ja myöntää hankkeen toteuttamiseen tukea alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta annetun lain (757/2021) nojalla. Hyväksytty hankesuunnitelma on osa päätöstä. Rahoitus myönnetään Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahasta (mom. 32.30.40) sopimukselliseen yhteistyöhön.

Tukea myönnetään 70 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista 87 377 euroa, kuitenkin enintään 61 164 euroa. Tukea voidaan käyttää 1.1.2023-31.12.2023 välisenä aikana hyväksytyn hankesuunnitelman toteuttamiseen ja tässä päätöksessä esitettyjen kustannusten kattamiseen tämän päätöksen ja sen ehtojen mukaisesti.

Päätöksen perustelut
Hankkeessa pureudutaan haavoittuvassa asemassa olevien osallisuuteen, minkä lisääminen on Päijät-Hämeessä olennaista. Matala osallisuuden kokemus viittaa siihen, että henkilö on syrjäytymisvaarassa tai kokee itsensä syrjäytetyksi. Hankkeen toimenpiteet ovat monipuoliset. Siinä mm. pilotoidaan ja testataan erilaisia menetelmiä osallisuuden editämiseksi, vahvistetaan ja tuetaan työntekijöiden osaamista sekä lisätään päättäjien teitoa. Hanke toteuttaa Päijät-Hämeen ja valtioneuvoston vuoden 2022 alukehittämiskeskustelujen teemaa syvän syrjäytymisen korjaaminen. Lisäksi se toteuttaa maakuntastrategian uudistumisen teemaa.

Käytettävä kustannusmalli
Tämän päätöksen mukaisessa hankkeessa noudatetaan flat rate 40 % -kustannusmallia. Noudatettava palkkakustannusmalli on tosiasiallisesti aiheutuneet palkkakustannukset ja niihin liittyvät lakiin taikka virka- tai työehtosopimukseen perustuvat kustannukset. Raportointiohjeet ovat päätöksen liitteessä.

Arvonlisävero
Tässä hankkeessa arvonlisävero ei ole hyväksyttävä kustannus. Kustannukset on ilmoitettu verottomina.

De minimis
Jos hankkeelle myönnettyä tukea kohdistuu yksittäisille yrityksille tai siihen rinnastettavalle taloudellista toimintaa harjoittavalle yksikölle, tukeen sovelletaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annettua komission asetusta (EU) N:o 1407/2013 (de minimis -asetus).

Hankkeen tilintarkastus
Tässä hankkeessa ei edellytetä erillistä hankkeen tilintarkastusta. 

Yhteyshenkilö
Maakunnan liitto on nimennyt hankkeen rahoittajan asiantuntijaksi erityisasiantuntija Elina Aakon. Asiantuntija toimii hankkeen yhteyshenkilönä, jonka tehtävänä on opastaa hankkeen toteuttajaa hankkeeseen liittyvissä asioissa sekä valvoa hankkeen suunnitelman mukaista etenemistä. Hankkeen yhteyshenkilö kutsutaan ohjausryhmän kokouksiin.

Ohjausryhmä
Hankkeelle perustetaan ohjausryhmä. Ohjausryhmän tehtävät on kuvattu liitteenä olevassa ohjeessa.

Raportointi ja maksatus
Maksatushakemukset tulee toimittaa kuuden (6) kuukauden välein hankkeen aloituspäivämäärästä alkaen. Muutokset aikatauluun ovat mahdollisia, mutta ne edellyttävät etukäteen yhteyttä rahoittajaan. Loppuraportointi ja maksatushakemus tulee jättää neljän kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä.

Tuen käytön ehdot
Tuen saajan on hankkeen toteuttamisessa noudatettava seuraavia hankkeen kannalta keskeistä kansallista lainsäädäntöä:
Laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (757/2021, rahoituslaki)
Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (867/2021, rahoitusasetus) 
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoista rahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta (866/2021), siltä osin kuin rahoitusasetuksessa nimenomaisesti siihen viitataan 
Valtionavustuslaki (688/2001)

Tukipäätöksen ehdot:
https://paijat-hame.fi/rahoitus/maakunnan-kehittamisraha/
AKKE-ohje: https://paijat-hame.fi/rahoitus/maakunnan-kehittamisraha/

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa