Dynasty tietopalvelu Haku RSS Päijät-Hämeen liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 13.03.2023/Pykälä 43

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Päätös AKKE-tukirahoituksesta hankkeelle Paikallinen äkillinen rakennemuutos/elinvoiman kehittäminen Asikkalassa

 

Maakuntahallitus 13.03.2023 § 43  

52/15.00.10.00/2023  

 

 

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on luoda alueen yrityksille kasvumahdollisuuksia, kartoittaa potentiaalisia kasvuyrityksiä sekä kehittää työllisyyttä tukevia toimenpiteitä. Lisäksi tavoite on löytää alueen yrityksistä mahdollisia piilotyöpaikkoja ja muilla tavoin edistää alueen elinvoimaisuuden kehittymistä.

 

Hankkeen toimenpiteet

Asikkalan kuntaan palkataan henkilö kontaktoimaan paikallisia yrityksiä, tekemään innovaatiokartoituksia, kehittämään Asikkalanseudun vetovoimatekijöitä ja näkyvyyttä uusien yritysten sijoittumisen edistämiseksi. Hankkeessa kartoitetaan ja houkutellaan uusia toimijoita Rapalalta tyhjäksi jääviin tiloihin sekä kehitetään Asikkalanseudun innovaatioekosysteemiä. Lisäksi kehitetään Rapalan tiloihin jäävää osaamiskeskusta uusien toimijoiden/osaajien ja yritysten houkuttelemiseksi sekä yritysten yhteistyön tiivistämiseksi ja linkittämiseksi innovaatioekosysteemiin.

 

Hankkeen nimi

Paikallinen äkillinen rakennemuutos/Elinvoiman kehittäminen Asikkalassa

Tuen saaja  

Asikkalan kunta

Y-tunnus

0145208-4

Osoite

Rusthollintie 2

Postinumero

17200

Postitoimipaikka

Asikkala

Toteuttajan yhteyshenkilö

Rinna Ikola-Norrbacka

Yhteyshenkilön puhelinnumero

044 778 0210

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

rinna.ikola-norrbacka@asikkala.fi

 

Kustannusarvio

Kustannukset vuosittain

2023

2024

2025

Yhteensä, €

Palkkakustannukset

59 523

29 762

 

89 285

Välilliset kustannukset

    23 810

11 905  

 

35 715

Kustannukset yhteensä

 83 333

41 667

 

125 000


Rahoitussuunnitelma

Rahoitus

Yhteensä, €

Tällä rahoituspäätöksellä myönnetty tuki

100 000

Omarahoitus

  25 000

Yhteensä

125 000


 

Valmistelija Asian on valmistellut aluekehityspäällikkö Riika Kivelä, 044 3719 454.

 

Esittelijä Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus päättää hyväksyä Paikallinen äkillinen rakennemuutos/Elinvoiman kehittäminen Asikkalassa hankkeen rahoitettavaksi ja myöntää hankkeen toteuttamiseen tukea alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta annetun lain (757/2021) nojalla. Hyväksytty hankesuunnitelma on osa päätöstä. Rahoitus myönnetään Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahasta (mom. 32.30.40) äkilliseen rakennemuutokseen. 

Tukea myönnetään 80 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista 125 000  euroa, kuitenkin enintään 100 000 euroa. Tukea voidaan käyttää 1.5.2023 - 30.4.2024 välisenä aikana hyväksytyn hankesuunnitelman toteuttamiseen ja tässä päätöksessä esitettyjen kustannusten kattamiseen tämän päätöksen ja sen ehtojen mukaisesti. 

Päätöksen perustelut 
Hanke toteuttaa maakuntaohjelmaa kehittämällä Asikkalan seudun vetovoimaa ja työllisyyttä sekä innovaatioympäristöä, erityisesti toteuttamalla elinvoimaan liittyviä toimenpiteitä yhteistyössä alueen kuntien, yritysten ja asukkaiden kanssa ja näiden hyväksi. Hankkeella voidaan vaikuttaa Päijät-Hämeen maakuntaohjelman painopisteisiin ja toteutumisen kannalta tärkeisiin mittareihin. Näitä ovat esimerkiksi alueen houkuttelevuus yritysten ja työvoiman sijoittautumisen kannalta, alueen saavutettavuus, yritysten määrän kasvu, työvoiman osaamistason kasvu sekä työttömyyden ehkäisy.     

Käytettävä kustannusmalli  
Tämän päätöksen mukaisessa hankkeessa noudatetaan flat rate 40 %  -kustannusmallia. Noudatettava palkkakustannusmalli on tosiasiallisesti aiheutuneet palkkakustannukset ja niihin liittyvät lakiin taikka virka- tai työehtosopimukseen perustuvat kustannukset. Raportointiohjeet ovat päätöksen liitteessä.

Arvonlisävero
Tässä hankkeessa arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannusarviossa esitetyt summat on ilmoitettu verottomina. 

De minimis
Jos hankkeelle myönnettyä tukea kohdistuu yksittäisille yrityksille tai siihen rinnastettavalle taloudellista toimintaa harjoittavalle yksikölle, tukeen sovelletaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annettua komission asetusta (EU) N:o 1407/2013 (de minimis -asetus).  

Hankkeen tilintarkastus  
Tässä hankkeessa ei edellytetä erillistä hankkeen tilintarkastusta. 

Yhteyshenkilö 
Maakunnan liitto on nimennyt hankkeen rahoittajan asiantuntijaksi kehittämisjohtaja Juha Hertsin. Asiantuntija toimii hankkeen yhteyshenkilönä, jonka tehtävänä on opastaa hankkeen toteuttajaa hankkeeseen liittyvissä asioissa sekä valvoa hankkeen suunnitelman mukaista etenemistä. Hankkeen yhteyshenkilö kutsutaan ohjausryhmän kokouksiin. 

Ohjausryhmä 
Hankkeelle perustetaan ohjausryhmä. Ohjausryhmän tehtävät on kuvattu liitteenä olevassa ohjeessa. 

Raportointi ja maksatus
Maksatushakemukset tulee toimittaa kuuden (6) kuukauden välein hankkeen aloituspäivämäärästä alkaen. Muutokset aikatauluun ovat mahdollisia, mutta ne edellyttävät etukäteen yhteyttä rahoittajaan.
Loppuraportointi ja maksatus tulee jättää neljän kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä. 

Tuen käytön ehdot
Tuen saajan on hankkeen toteuttamisessa noudatettava seuraavia hankkeen kannalta keskeistä kansallista lainsäädäntöä:  
Laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (757/2021, rahoituslaki) 
Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (867/2021, rahoitusasetus)  Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoista rahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta (866/2021), siltä osin kuin rahoitusasetuksessa nimenomaisesti siihen viitataan  Valtionavustuslaki (688/2001)  

Tukipäätöksen ehdot: https://paijat-hame.fi/rahoitus/maakunnan-kehittamisraha/ 
AKKE-ohje: https://paijat-hame.fi/rahoitus/maakunnan-kehittamisraha/

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa