Dynasty tietopalvelu Haku RSS Päijät-Hämeen liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 121

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

EAKR-rahoituspäätös (myönteinen): Sports engineering alueellisen kilpailukyvyn, tuotekehityksen ja osaamisen vauhdittajana

 

Maakuntahallitus 10.10.2022 § 121  

262/15.00.05/2022  

 

 

Hakija: Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

Osatoteuttaja: Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy

Hakemusnumero: 400925, 400972, ryhmähanketunnus R-00272

Toimintalinja : 1 Innovatiivinen Suomi

Erityistavoite: 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen

Hankeaika: 2.1.2023-30.6.2025

 

Hankkeen tiivistelmä

Hankkeen tavoitteet:

Sportti-kärki erikoistumisen strategiana on yksi Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen kärjistä, jolla vastataan Euroopan unionin innovaatiopoliittiseen kokonaisasetelmaan sekä eri alueiden väliseen kilpailuun. Lahti ja Päijät-Häme on jo nyt alueena vahva toimija sportti-teeman ympärillä, ja pyrkii tulevaisuudessa aiheen ympärillä kansainväliseksi tapahtumien, fasiliteettien, osaamisen, koulutuksen ja viennin huippuosaajaksi. Tämä hanke edesauttaa osaltaan alueellisen kokonaisuuden muodostumista tuomalla sportti-teemaan tutkimuslähtöisen Sports engineering -kokonaisuuden, joka tukee alueen osaamispääoman, liiketoimintalähtöisen kehitystoiminnan, tutkimus- ja opetustoiminnan sekä sporttiviennin osa-alueita. Hankkeen tarkoituksena on toteuttaa sportti-kärjen tavoitteiden mukaista toimintaa ja parantaa alueen kilpailukykyä, osaamista, sekä tutkimus- ja koulutustoimintaa Sports engineering -kokonaisuuden avulla.

Hankkeen toimenpiteet:

Sports engineering mahdollistaa uusien data- ja simulaatiopohjaisten menetelmien kehittämisen valmennukseen, harjoitteluun sekä ammattimaiseen urheiluun. Lisäksi se mahdollistaa väline- ja menetelmäkehitystä, joita voidaan hyödyntää huippuja kilpaurheilun tukemisen lisäksi esimerkiksi arkiliikunnan ja hyvinvoinnin menetelmien, palveluiden ja tuotteiden kehittämisessä. Siten hanke osaltaan vahvistaa eri sidosryhmien osaamista, innovointitoimintaa sekä uusien teknologioiden kehittämistä. Hankkeen aikana rakennetaan, käynnistetään ja kehitetään Sports Engineering Research Center Finland (SERCF) -konseptia, joka hankkeen aikana ja sen päätyttyä muodostaa pysyvän alueellisen, kansallisen ja kansainvälisen tason osaamiskeskittymän Päijät-Hämeen alueen sportti-kärjen vahvistamiseksi. Hankkeen aikana käynnistettävä ja kehitettävä Sports engineering -kokonaisuuteen pohjautuva osaamisympäristö mahdollistaa T&K-toiminnan ja uusien innovaatioiden, urheiluvälineiden ja teknologian kehittämisen yhteistyössä alueellisen ja kansainvälisten yritysten ja esimerkiksi start upien kanssa.

 

Kustannusarvio Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, €

Palkkakustannukset 201 469

Flat rate 40 % 80 587

Kustannukset yhteensä 282 056

 

Haettu rahoitus EAKR ja valtio 197 439 (70 %)

Oma rahoitus: Muu julkinen rahoitus 84 617

Rahoitus yhteensä 282 056

 

Kustannusarvio Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy, €

Palkkakustannukset 34 185

Flat rate 40 % 13 675

Kustannukset yhteensä 47 860

 

Haettu rahoitus EAKR ja valtio 33 500 (70 %)

Oma rahoitus: Yksityinen rahoitus 14 360

Rahoitus yhteensä 47 860

 

Rahoittajan arvio

Toisensa hyvin tunteva ja aiheen parissa jo aiemmin yhteistyötä tehnyt toteuttajapari. Hanke pohjautuu vahvasti aiempaan tieteelliseen osaamiseen ja on edelleen varsin insinöörilähtöinen ja tutkimuksellinen. Tästä huolimatta yrityksiä on tarkoitus saada mukaan suhteellisen runsaasti ja tavoitteena on saada aikaan konkreettisia toimintamalleja ja käytäntöjä suoraan yritysten hyödynnettäviksi. Hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa Päijät-Hämeen alueelle kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu osaamiskeskittymä, joka jatkaa toimintaansa hankkeen jälkeen LUT-yliopiston koordinoimana osaamiskeskittymänä ja osana Lahti Sport Hubia. Hanke on alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 2021-2027 ja sen erityistavoitteen 1.1. mukainen. Toimenpiteet tukevat maakuntastrategian tavoitteita uudistuminen ja vetovoima sekä älykkään erikoistumisen kär-keä sportti.

 

Hanke menestyi erityisten valintakriteerien ja ohjelman painotusten mukaisessa vertailussa.

 

Hankkeen käsittely

Päijät-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö (22.9.2022) suositti hankkeen rahoittamista.

 

 

 

Valmistelija Asian on valmistellut erityisasiantuntija Petri Veijalainen puh. 044 771 9466.

 

Esittelijä Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus päättää
. esittää Uudenmaan liitolle Sports engineering alueellisen kilpailukyvyn, tuotekehityksen ja osaamisen vauhdittajana -hankkeen osarahoitettavaksi alue- ja rakennepolitiikan 2021-2027 ohjelmasta,
. kohdentaa hankkeelle työ- ja elinkeinoministeriön Päijät-Hämeen liitolle osoittamaa vuosien 2022-2023 myöntämisvaltuutta käyttäen EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä korkeintaan 230 939 euroa, kuitenkin enintään 70% hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista,
. esittää, että Päijät-Hämeen liitolle on varattava mahdollisuus olla mukana seuraamassa projektin etenemistä. Päijät-Hämeen liiton yhteyshenkilö on erityisasiantuntija Petri Veijalainen,
. esittää, että hankkeelle on perustettava ohjausryhmä ja että ohjausryhmään nimetään Päijät-Hämeen liiton edustaja.
. Ennen rahoituspäätöksen laatimista rahoittaja käy tuenhakijoiden kanssa tarvittaessa tarkentavat rahoitusneuvottelut hankesuunnitelmaan mahdollisesti tehtävistä muutoksista.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa