Dynasty tietopalvelu Haku RSS Päijät-Hämeen liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 122

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

EAKR-rahoituspäätös (myönteinen): Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen innovaatioekosysteemi

 

Maakuntahallitus 10.10.2022 § 122  

263/15.00.05/2022  

 

 

Hakija: Päijät-Hämeen liitto

Hakemusnumero: 400712

Toimintalinja: 1 Innovatiivinen Suomi

Erityistavoite: 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen

Hankeaika: 1.10.2022-30.9.2024

 

Hankkeen tiivistelmä

Hankkeen tavoitteet:

Hankkeessa kehitetään ja käynnistetään Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen innovaatioekosysteemi. Se kerää maakunnan älykkään erikoistumisen toimijat yhteen, luo niiden välille yhteistyötä ja kumppanuuksia sekä liittää toimijoita kansallisiin ja kansainvälisiin arvoverkostoihin. Pitkän aikavälin vaikutuksina yritysten ja TKI-toimijoiden yhteistyö lisääntyy, jolloin voidaan saavuttaa uusia tuotteita, palveluita ja liiketoimintaa. Myös kansainvälinen yhteistyö lisääntyy, jolloin yritykset ja tutkimusorganisaatiot voivat saada uusia kontakteja, mikä puolestaan edistää uusia innovaatioita ja liiketoimintaa. Lisäksi kansainvälisen yhteistyön lisäännyttyä voidaan saada kansainvälistä rahoitusta ja hankkeita.

Hankkeen toimenpiteet:

Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen kärjet uudistettiin maakuntastrategian laadinnan yhteydessä loppuvuonna 2021 yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Uudet kärjet ovat sportti, ruoka ja juoma sekä valmistus ja läpileikkaavana periaatteena on kestävyys. Kärkien toimintaa tai niiden välistä toimintaa ei ole organisoitu. Älykkään erikoistumisen kärkien toimijoiden välille on siten tarve luoda systemaattista toimintaa ja kumppanuuksia, jotta voi syntyä lisäarvoa, uutta liiketoimintaa ja innovaatioita. Erityisesti yritysten ja TKI-toimijoiden yhteistyölle on tarve. Kestävyys leikkaa läpi Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen kärkiä, joten innovaatioekosysteemi perustuu kestävyydelle. Kilpailukyvyn ylläpitämiseksi kärkien toimijoiden on kiinnityttävä kansallisiin ja kansainvälisiin arvoverkostoihin, jotta ne voivat saada kansainvälistä kasvua ja rahoitusta.Hankkeen konkreettisena tuloksena syntyy Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen innovaatioekosysteemi siihen sisältyvine toimintoineen. Hankkeen tuloksena on syntynyt ja käynnistynyt älykkään erikoistumisen yhteistyö Päijät-Hämeen yritys-, koulutus- ja julkisen sektorin organisaatioiden kanssa. Innovaatioekosysteemissä on mukana yrityksiä ja TKI-toimijoita ja siinä kehitetään uusia ratkaisuja, sovelluksia ja toimintatapoja.

 

 

Kustannusarvio, €

Palkkakustannukset 116 101

Flat rate 40 % 46 440

Kustannukset yhteensä 162 541

 

Haettu rahoitus EAKR ja valtio 113 779 (70 %)

Oma rahoitus: Kuntarahoitus 48 762

Rahoitus yhteensä 162 541

 

Rahoittajan arvio

Päijät-Hämeellä ei ole vielä olemassa olevaa uusien älykkään erikoistumien kärkien mukaista innovaatioekosysteemiä. Eritoten valmistuksen sekä ruoan ja juoman toimijat ovat vielä liialti yksittäisissä klustereissa, eivätkä toimijat pääse hyödyntämään toistensa osaamista täysimääräisesti. Hankkeen tavoitteena on käynnistää ja edelleen kehittää Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen innovaatioekosysteemi. Konkreettisena tuloksena on määrä aikaansaada pitkäjänteistä ja tiivistä yhteistyötä maakunnan yritys-, koulutus- ja julkisen sektorin organisaatioiden kesken. Hanke tukee Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen strategiaa kauttaaltaan, jonka lisäksi se tukee kansallisen TKI-tiekartan tavoitteita. Maakuntien liittojen välisessä älykkään erikoistumisen verkostossa on tunnistettu jatkuva tarve pitkäjänteiselle verkosto- ja ekosysteemikehittämiselle sekä avoimelle yhteistyölle niin kansallisesti kuin alueellisesti. Tuki hankkeelle on merkittävää TKI-toimenpiteiden synergian lisäämiseksi sekä myös TKI-toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden kannalta. Hanke on alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 2021-2027 ja sen erityistavoitteen 1.1. mukainen. Toimenpiteet tukevat maakuntastrategian tavoitteita uudistuminen ja vetovoima sekä älykkään erikoistumisen kärkiä sportti, ruoka ja juoma sekä valmistus.

 

Hanke menestyi erityisten valintakriteerien ja ohjelman painotusten mukaisessa vertailussa.

 

Hankkeen käsittely

Päijät-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö (22.9.2022) suositti hankkeen rahoittamista.

 

 

 

Valmistelija Asian on valmistellut erityisasiantuntija Petri Veijalainen puh. 044 771 9466.

 

Esittelijä Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus päättää
. esittää Uudenmaan liitolle Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen innovaatioekosysteemi -hankkeen osarahoitettavaksi alue- ja rakennepolitiikan 2021-2027 ohjelmasta,
. kohdentaa hankkeelle työ- ja elinkeinoministeriön Päijät-Hämeen liitolle osoittamaa vuosien 2022-2023 myöntämisvaltuutta käyttäen EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä korkeintaan 113 779 euroa, kuitenkin enintään 70% hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista,
. esittää, että Päijät-Hämeen liitolle on varattava mahdollisuus olla mukana seuraamassa projektin etenemistä. Päijät-Hämeen liiton yhteyshenkilö on erityisasiantuntija Petri Veijalainen,
. esittää, että hankkeelle on perustettava ohjausryhmä ja että ohjausryhmään nimetään Päijät-Hämeen liiton edustaja.
. Ennen rahoituspäätöksen laatimista rahoittaja käy tuenhakijoiden kanssa tarvittaessa tarkentavat rahoitusneuvottelut hankesuunnitelmaan mahdollisesti tehtävistä muutoksista.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa