Dynasty tietopalvelu Haku RSS Päijät-Hämeen liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 129

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

EAKR-rahoituspäätös (myönteinen): Siirtymä uusiutuvan energian ja resurssitehokkuuden hiilineutraaleihin ekosysteemeihin

 

Maakuntahallitus 10.10.2022 § 129  

275/15.00.05/2022  

 

 

Hakija: Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttajat: Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

Hakemusnumero: 400003, 400448, ryhmähanketunnus R-00115

Toimintalinja: 2 Hiilineutraali Suomi

Erityistavoite: 2.1 Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonepäästöjen vähentäminen

Hankeaika: 1.10.2022-31.12.2024

 

Hankkeen tiivistelmä

Hankkeen tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on kehittää toimijoiden välistä uusiutuvan energian tuotantoyksiköiden, energiamuunnosten ja energiavarastojen yhteen toimivuutta Päijät-Hämeessä. Hanke perustuu ekosysteemiajatteluun, jossa lähekkäin olevat toimijat voivat hyödyntää yhteisiä uusiutuvan energian resursseja tehokkaasti yhdessä ja joka edistää uusiutuvan energian käytön lisäämistä erityisesti teollisuudessa.

Hankkeen toimenpiteet:

Hankkeen tarve on tunnistettu RESINDUSTRY-hankkeessa (Interreg Europe), jossa on määritetty tärkeimmät uusiutuvan energian kehitysteemat Päijät-Hämeessä, joita kehitetään toimintasuunnitelman mukaisesti: tuuli- ja aurinkoenergia, biokaasuenergia ja energiavarastot. Päijät-Hämeessä on paljon korkean potentiaalin tuulivoima-alueita, mutta maakunnassa ei silti vielä nykyisin ole tuulienergian tuotantoa. Lisäksi maakunnassa on useita alueita, joilla on käytettävissä paljon biomateriaalisyötteitä, jotka voitaisiin hyödyntää tehokkaasti energiana ja jalostettuina tuotteina lähialueilla. Energiavarastot eivät ole maakunnassa vielä nykyisin yleisiä, mutta kehittyneitä teknologioita on olemassa ja ne mahdollistavat osaltaan laajamittaisen uusiutuvan energian käyttöönoton. Hanke koostuu kolmesta toimenpidekokonaisuudesta: 1. tuuli- ja aurinkoenergian sekä energiavarastojen ekosysteemit, 2. alueelliset biokaasuekosysteemit, 3. yhteistyöverkostot ja viestintä. Kokonaisuudessa 1 kartoitetaan Päijät-Hämeen alueelta potentiaalisia sijainteja energiayhteistyötä varten ja tehdään valituille alueille teknologiavertailut ja case-tarkastelut. Suunniteltavilla ekosysteemeillä tavoitellaan merkittäviä energiavirtojen synergiahyötyjä alueiden toimijoiden kesken. Kokonaisuudessa 2 edistetään jo tunnistettuja alueellisia biokaasuekosysteemejä tuottamalla tarvittavat pohjatiedot ja kannattavuustarkastelut investointien pohjaksi. Lisäksi kehitetään tarkasteltujen ekosysteemien monistettavuutta muihin sijainteihin. Kokonaisuudessa 3 kehitetään uusiutuvan energian ja resurssitehokkuuden yhteistyöverkostoa jo olemassa olevien sidosryhmien pohjalta sekä viestitään hankkeen toiminnasta ja energia-alan ajankohtaisista teemoista laajalle kohderyhmälle.

 

Kustannusarvio Lab-ammattikorkeakoulu Oy, €

Palkkakustannukset 210 158

Flat rate 40 % 84 063

Kustannukset yhteensä 294 221

 

Haettu rahoitus EAKR ja valtio 205 955 (70 %)

Muu julkinen rahoitus 88 266

Rahoitus yhteensä 294 221

 

Kustannusarvio Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, €

Palkkakustannukset 192 105

Flat rate 40 % 76 842

Kustannukset yhteensä 268 947

 

Haettu rahoitus EAKR ja valtio 188 275 (70 %)

Muu julkinen rahoitus 80 672

Rahoitus yhteensä 268 947

 

Rahoittajan arvio

Tuuli- ja aurinkoenergia sekä muut uusiutuvat ja hiilineutraalit ratkaisut ovat hankkeen ytimessä. Mukana on hyvin monipuolisesti toimijoita ja hanke edistää myös toimialarajat ylittävää kehittämistä laajalti Päijät-Hämeessä. Yhteistyössä muun muassa Päijät-Hämeen akkuklusterin, energiayhtiöiden, pk- ja suuryritysten toimijoita ja myös Heinolan kaupunki sekä Nastolan Energiasäätiö. Alueina mukana on myös Lahti, Hollola ja Orimattila. Hanke on osa pidempää jatkumoa ja sitä on valmisteltu laajassa vuoropuhelussa eri sidosryhmien kanssa. Hanke tuottaa monenlaisia pohjatietoja, selvityksiä ja mallinnuksia ja pilotoi toimintaa. Hankkeella tähdätään ympäristöasioiden pysymiseen tärkeänä osana maakunnan imagoa, brändiä ja vetovoimaa. Siirtymä uusiutuvan energian ratkaisuihin ei yksittäisellä hankkeella tapahdu valtavilla loikkauksilla, mutta etenee ja tulee eittämättä jatkumaan tulevilla hankkeilla ja jälleen entistä suurempaan tietoon perustuvilla toimenpiteillä. Hanke on alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 2021-2027 ja sen erityistavoitteen 2.1. mukainen. Toimenpiteet tukevat maakuntastrategian tavoitteita uudistuminen ja vetovoima sekä älykkään erikoistumisen kärkiä poikkileikkaavaa painopistettä kestävyys.

 

Hanke menestyi erityisten valintakriteerien ja ohjelman painotusten mukaisessa vertailussa.

 

Hankkeen käsittely

Päijät-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö (22.9.2022) suositti hankkeen rahoittamista.

 

 

 

Valmistelija Asian on valmistellut erityisasiantuntija Petri Veijalainen puh. 044 771 9466.

 

Esittelijä Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus päättää
. esittää Uudenmaan liitolle Siirtymä uusiutuvan energian ja resurssitehokkuuden hiilineutraaleihin ekosysteemeihin -hankkeen osarahoitettavaksi alue- ja rakennepolitiikan 2021-2027 ohjelmasta,
. kohdentaa hankkeelle työ- ja elinkeinoministeriön Päijät-Hämeen liitolle osoittamaa vuosien 2022-2023 myöntämisvaltuutta käyttäen EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä korkeintaan 394 230 euroa, kuitenkin enintään 70% hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista,
. esittää, että Päijät-Hämeen liitolle on varattava mahdollisuus olla mukana seuraamassa projektin etenemistä. Päijät-Hämeen liiton yhteyshenkilö on erityisasiantuntija Petri Veijalainen,
. esittää, että hankkeelle on perustettava ohjausryhmä ja että ohjausryhmään nimetään Päijät-Hämeen liiton edustaja.
.Ennen rahoituspäätöksen laatimista rahoittaja käy tuenhakijoiden kanssa tarvittaessa tarkentavat rahoitusneuvottelut hankesuunnitelmaan mahdollisesti tehtävistä muutoksista.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa