Dynasty tietopalvelu Haku RSS Päijät-Hämeen liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 130

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

EAKR-rahoituspäätös (myönteinen): Askeleet ilmastonmuutokseen varautumiseen

 

Maakuntahallitus 10.10.2022 § 130  

276/15.00.05/2022  

 

 

Hakija: Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttajat: Iitin kunta

Hakemusnumero: 400344, 400618, ryhmähanketunnus R-00187

Toimintalinja: 2 Hiilineutraali Suomi

Erityistavoite: 2.2 Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja -palautuvuuden edistäminen

Hankeaika: 1.10.2022-31.12.2024

 

Hankkeen tiivistelmä

Hankkeen tavoitteet:

Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on parantaa Päijät-Hämeen kuntien ilmastonmuutokseen varautumisen ja sopeutumisen suunnittelua sekä edistää käytännön varautumistoimenpiteiden toimeenpanoa kunnissa. Hankkeen tavoitteena on myös selkeyttää kuntien tarpeita ja toimenpiteitä ilmastonmuutokseen varautumiseen liittyen. Lisäksi hankkeen tavoitteena on sidosryhmien yhteistyön tiivistäminen. Hanke aktivoi kuntia varautumistyöhön ja alueen eri toimijoita pidemmän aikavälin sopeutumisyhteistyön tiivistämiseen. Hankkeen tavoitteena on tuottaa selkeää ja helposti omaksuttavaa informaatiota kuntien päättäjille ja henkilöstölle ilmastonmuutoksen vaikutuksista alueen kunnille.

Hankkeen toimenpiteet:

Ilmastonmuutos on aikamme suurin ympäristöhaaste. Ilmastonmuutokseen liittyvä huomio on keskittynyt oikeutetusti pitkälti hillintään, mutta muutoksen edetessä sopeutumis- ja varautumistoimet ovat välttämättömiä. Kunnat ovat keskeisessä asemassa varautumisen näkökulmasta, sillä ne luovat kuntalaisille ja yrityksille ilmastokestävän arjen edellytykset. Varautumista tulisi kehittää reagoivista toimenpiteistä ennakoiviin ja ehkäiseviin toimenpiteisiin. Kunnissa on tarve tunnistaa ne riskit ja uhkat, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä palveluihin sekä minimoimaan häiriötilanteiden haittavaikutukset ja turvaamaan keskeiset palvelut kuntalaisille kaikissa tilanteissa. Tarve hankkeelle on noussut esiin Päijät-Hämeen kunnille, Päijät-Sotelle ja pelastuslaitokselle helmikuussa 2022 tehdyn kyselyn tulosten perusteella. Suurimmat tarpeet liittyvät kuntien henkilöstön tietoisuuden lisäämiseen ja viestintään ilmastonmuutokseen varautumisesta. Hankkeessa laadittavalla ja kehitettävällä työkalulla sekä laadittavilla toimintaohjeilla kunnat voivat jatkossa itsenäisesti edistää varautumistoimiaan ja liittää ne osaksi ilmastostrategiaansa tai toimenpideohjelmaansa.

 

Kustannusarvio Lab-ammattikorkeakoulu Oy, €

Palkkakustannukset 113 153

Flat rate 40 % 45 261

Kustannukset yhteensä 158 414

 

Haettu rahoitus EAKR ja valtio 110 889 (70 %)

Muu julkinen rahoitus 47 525

Rahoitus yhteensä 158 414

 

Kustannusarvio Iitin kunta, €

Ostopalvelut       63 000

Flat rate 7 %  4 410

Kustannukset yhteensä 67 410

 

Haettu rahoitus EAKR ja valtio 47 187 (70 %)

Oma rahoitus: Kuntarahoitus 20 223

Rahoitus yhteensä 67 410

 

Rahoittajan arvio

Hankeidean perustana on laaja-alainen kuntatoimijoiden ja valtion hallinnon yhteistyö sekä Päijät-Hämeen liiton koordinoima laajaa kuntayhteistyötä toteuttanut EU:n LIFE-ohjelman CANEMURE-hanke. Hankkeen kantavana ideana on neuvoa ja tukea Päijät-Hämeen kuntia ilmastonmuutokseen varautumisessa. Iitin kunta toimii pilotointialueena hulevesien hallintaan liittyvällä selvityksellä, mutta hankkeessa on tarkoitus harjoittaa aktiivista tiedonjakoa ja yhteistyötä koko maakunnan laajuudella. Toimenpiteissä toteutetaan muun muassa kasvillisuusselvityksiä, joilla säilytetään ja ylläpidetään ilmastonmuutosta kestävää luontoa, haetaan liiketoimintapotentiaalia ilmastotoimia edistävien yritysten saralla ja aikaansaadaan työkaluja kuntien päättäjille ilmastotoimien priorisointia varten. Hanke tiivistää entisestään ilmastonmuutoksen eteen tehtävää sidosryhmien yhteistyötä sekä lisää päättäjien tietoutta viestinnällisin keinoin. Kunnille ja toimijoille laaditaan myös konkreettisia toimintasuosituksia ilmastonmuutokseen oikein askelin varautumiseksi. Hanke on alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 2021-2027 ja sen erityistavoitteen 2.2 mukainen. Toimenpiteet tukevat maakuntastrategian tavoitteita uudistuminen ja vetovoima sekä älykkään erikoistumisen kärkiä poikkileikkaavaa painopistettä kestävyys.

 

Hanke menestyi erityisten valintakriteerien ja ohjelman painotusten mukaisessa vertailussa.

 

Hankkeen käsittely

Päijät-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö (22.9.2022) suositti hankkeen rahoittamista.

 

 

 

Valmistelija Asian on valmistellut erityisasiantuntija Petri Veijalainen puh. 044 771 9466.

 

Esittelijä Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus päättää
. esittää Uudenmaan liitolle Askeleet ilmastonmuutokseen varautumiseen -hankkeen osarahoitettavaksi alue- ja rakennepolitiikan 2021-2027 ohjelmasta,
. kohdentaa hankkeelle työ- ja elinkeinoministeriön Päijät-Hämeen liitolle osoittamaa vuosien 2022-2023 myöntämisvaltuutta käyttäen EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä korkeintaan 158 076 euroa, kuitenkin enintään 70% hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista,
. esittää, että Päijät-Hämeen liitolle on varattava mahdollisuus olla mukana seuraamassa projektin etenemistä. Päijät-Hämeen liiton yhteyshenkilö on erityisasiantuntija Petri Veijalainen,
. esittää, että hankkeelle on perustettava ohjausryhmä ja että ohjausryhmään nimetään Päijät-Hämeen liiton edustaja.
. Ennen rahoituspäätöksen laatimista rahoittaja käy tuenhakijoiden kanssa tarvittaessa tarkentavat rahoitusneuvottelut hankesuunnitelmaan mahdollisesti tehtävistä muutoksista.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa