Dynasty tietopalvelu Haku RSS Päijät-Hämeen liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 132

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

EAKR-rahoituspäätös (myönteinen): Kaikki muovi kiertää - aluekokeiluilla käytäntöön

 

Maakuntahallitus 10.10.2022 § 132  

278/15.00.05/2022  

 

 

Hakija: Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttajat (Päijät-Häme): Muovipoli Oy, Muoviyhdistys r.y., Salpakierto Oy

Hakemusnumero: 400067, 400488, 400695, 400907, ryhmähanketunnus R-00010

Toimintalinja: 2 Hiilineutraali Suomi

Erityistavoite: 2.3 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen

Hankeaika: 1.10.2022-31.10.2024, Lab-ammattikorkeakoulu Oy

                     1.11.2022-31.10.2024, Muovipoli Oy

                     1.1.2023-31.10.2024, Muoviyhdistys r.y.

                     1.1.2023-31.10.2024, Salpakierto Oy

 

Hankkeen tiivistelmä

Hankkeen tavoitteet:

Kaikki muovi kiertää - aluekokeiluilla käytäntöön -hanke on Espoon kaupungin, VTT:n, HSY:n, Metropolia ammattikorkeakoulun, LAB-ammattikorkeakoulun, Salpakierto Oy:n, Muovipoli Oy:n ja Muoviyhdistys ry:n ylimaakunnallinen ryhmähanke, jonka toimenpiteillä nostetaan muovijätteen materiaalihyötykäyttöä ja muovin kierrätysastetta sekä vahvistetaan uusiomuovin markkinoita. Hankkeen tavoitteena on toimia laajan toimijajoukon hyväksi, edistää ilmastoneutraalia kiertotaloutta materiaalitehokkuuden kautta sekä hyödyntää pilotoinnin, tutkimuksen, innovoinnin ja julkisten hankintojen tarjoamia mahdollisuuksia ohjata yhä suurempi osa Suomen muovijätteestä materiaalihyötykäyttöön sekä lisätä kysynnän ja tarjonnan kohtaamista.

Hankkeen toimenpiteet:

Muovin kierron lisäämisen alueeksi on valittu Uusimaa ja Päijät-Häme. Näillä alueilla syntyy merkittäviä muovivirtoja ja alueilla on isoja muovitoimijoita ja -teollisuutta sekä kehitys- ja tutkimusorganisaatioita. Maakuntien välinen yhteistyö luo laajan innovaatiokeskittymän. Haettavan Kaikki muovi kiertää -hankkeen taustalla on Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiön asettama tavoite muovin kierrätysasteen nostosta 60 %:iin ja säätiön toiminnan aikana aloitetut toimenpiteet kohti systeemistä muutosta. Hanke on osa Uudenmaan kiertotalouslaakso -aloitetta, jossa tähdätään käytännön kokeilutoimintaan kiertotaloudessa Uudellamaalla. Hankkeen valmistelussa on huomioitu käynnissä olevien ja päättyneiden muovihankkeiden tulokset sekä keskusteltu Muoviteollisuus ry:n, Fortumin ja Ympäristöministeriön asiantuntijoiden kanssa. Kumppaneiksi ja hankkeen ohjausryhmätyöskentelyyn ovat lupautuneet Novago, Borealis Polymers Oy, Helsingin kaupunki, Rosk'n Roll Oy Ab ja Lahden kaupunki. Muovin parempaan kiertoon tarvitaan koko arvoketju: kuluttajat, muoviteollisuus sekä kierrätys- ja jätehuoltosektori. Hankkeessa tehdään Muovin tulevaisuuskartta vuoteen 2050 yhdessä laajan toimijajoukon kanssa ja kehitetään muovien kierron seurannan tietopohjaa. Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat yritykset, jotka käyttävät, kierrättävät tai käsittelevät muovia sen elinkaaren aikana, tutkimus- ja kehitysorganisaatiot, jotka lisäävät muovitietoa sekä kunnat julkisten hankintojen kautta.

 

Kustannusarvio Lab-ammattikorkeakoulu Oy, €

Palkkakustannukset 160 854

Flat rate 40 % 64 342

Kustannukset yhteensä 225 196

 

Haettu rahoitus EAKR ja valtio 157 638 (70 %)

Oma rahoitus: Muu julkinen rahoitus 54 046

Kuntarahoitus                                                        13 512

Rahoitus yhteensä 225 196

 

Kustannusarvio Muovipoli Oy, €

Palkkakustannukset 71 921

Flat rate 40 % 28 769

Kustannukset yhteensä 100 690

 

Haettu rahoitus EAKR ja valtio 70 483 (70 %)

Oma rahoitus: Yksityinen rahoitus                    24 166

Kuntarahoitus 6 041

Rahoitus yhteensä 100 690

 

Kustannusarvio Muoviyhdistys ry, €

Palkkakustannukset 18 062

Flat rate 40 % 7 225

Kustannukset yhteensä 25 287

 

Haettu rahoitus EAKR ja valtio 17 701 (70 %)

Oma rahoitus: Yksityinen rahoitus                    7 586

Rahoitus yhteensä 25 287

 

Kustannusarvio Salpakierto Oy, €

Palkkakustannukset 38 477

Flat rate 40 % 15 391

Kustannukset yhteensä 53 868

 

Haettu rahoitus EAKR ja valtio 37 708 (70 %)

Omarahoitus: Kuntarahoitus 12 928

Kuntarahoitus                                                       3 232

Rahoitus yhteensä 53 868

 

Rahoittajan arvio

Hyvin merkittävän mittaluokan ylimaakunnallinen ryhmähanke, jossa on Espoon kaupungin johdolla kahdeksan osahankkeen konsortio. Hanke on Espoon kaupungin, VTT:n, HSY:n, Metropolia ammattikorkeakoulun, LAB-ammattikorkeakoulun, Salpakierto Oy:n, Muovipoli Oy:n ja Muoviyhdistys ry:n yhteinen hanke, jolla nostetaan muovin kierrätysastetta ja muovijätteen materiaalihyötykäyttöä sekä vahvistetaan uusiomuovin markkinoita. Hankealueeksi on valittu Uusimaa ja Päijät-Häme. Näillä alueilla syntyy merkittäviä muovivirtoja ja alueilla on isoja muovitoimijoita ja -teollisuutta sekä kehitys- ja tutkimusorganisaatioita. Maakuntien välinen yhteistyö luo laajan innovaatiokeskittymän. Hankkeessa edistetään merkittävällä alueella muovin kiertoa ja uudelleen hyödyntämistä. Suuri konsortio luo hyvän perustan yhteistyön jatkumiselle myös tulevaisuudessa. Hanke vahvistaa Uudenmaan ja Päijät-Hämeen kestävää talouskasvua ja yritystoimintaa sekä edistää muovin kiertoa ja uusiomuovien markkinoita. Hanke on alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 2021-2027 ja sen erityistavoitteen 2.3. mukainen. Toimenpiteet tukevat maakuntastrategian tavoitteita uudistuminen ja vetovoima sekä älykkään erikoistumisen kärkiä poikkileikkaavaa painopistettä kestävyys.

 

Hanke menestyi erityisten valintakriteerien ja ohjelman painotusten mukaisessa vertailussa.

 

Hankkeen käsittely

Päijät-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö (22.9.2022) suositti hankkeen rahoittamista.

 

 

 

Valmistelija Asian on valmistellut erityisasiantuntija Petri Veijalainen puh. 044 771 9466.

 

Esittelijä Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus päättää
. esittää Uudenmaan liitolle Kaikki muovi kiertää - aluekokeiluilla käytäntöön -hankkeen osahankkeet Lab-ammattikorkeakoulu Oy, Muovipoli Oy, Muoviyhdistys ry, Salpakierto Oy osarahoitettavaksi alue- ja rakennepolitiikan 2021-2027 ohjelmasta,
. kohdentaa hankkeelle työ- ja elinkeinoministeriön Päijät-Hämeen liitolle osoittamaa vuosien 2022-2023 myöntämisvaltuutta käyttäen EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä korkeintaan 283 530 euroa, kuitenkin enintään 70% hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista,
. esittää, että Päijät-Hämeen liitolle on varattava mahdollisuus olla mukana seuraamassa projektin etenemistä. Päijät-Hämeen liiton yhteyshenkilö on erityisasiantuntija Petri Veijalainen,
. esittää, että hankkeelle on perustettava ohjausryhmä ja että ohjausryhmään nimetään Päijät-Hämeen liiton edustaja.
. Ennen rahoituspäätöksen laatimista rahoittaja käy tuenhakijoiden kanssa tarvittaessa tarkentavat rahoitusneuvottelut hankesuunnitelmaan mahdollisesti tehtävistä muutoksista.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa