Dynasty tietopalvelu Haku RSS Päijät-Hämeen liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 15.11.2022/Pykälä 160

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

EAKR-rahoituspäätös (myönteinen): Ketterät digistepit

 

Maakuntahallitus 15.11.2022 § 160  

296/15.00.05/2022  

 

 

Hakija: Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Hakemusnumero: 311778

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Hankeaika: 1.11.2022-31.8.2023

 

Hankkeen tiivistelmä

Hankkeen tavoitteet:

Yrityksillä on tarve kehittää liiketoimintaansa digitaaliteknologioita hyödyntäen. Jotta digitalisoitumisesta voi saada aitoa hyötyä liiketoiminnassa, tulee digitaalinen kehitys olla kytkettynä yrityksen strategiaan ja investointeja uusiin digitaaliteknologiaa hyödyntäviin toimintamalleihin tulee osata mitata. Digitaaliteknologia ja sen tuomat liiketoimintamahdollisuudet kehittyvät valtavaa vauhtia, eikä omaan liiketoimintaansa keskittyvillä yrityksillä ole arjessa aikaa pysyä ajan hermolla, eikä siten kykyä tunnistaa niitä oleellisia asioita, joita he voisivat kehittää uuden teknologian avulla. Hankkeen tavoitteena on edistää päijäthämäläisten yritysten kykyä kehittää liiketoimintaansa ketterästi ja jatkuvasti digitaaliteknologiaa hyödyntäen siten, että se tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi tavoitteena on tehdä tätä korkeakoulujen yritysten kehittämiseen suunnattua toimintaa näkyvämmäksi ja nykyistä helpommin saavutettavaksi.

Hankkeen toimenpiteet:

Hankkeessa kehitetään yrityksille itsenäisesti tai korkeakoulun tuella käytettävä uudistumismalli, jonka avulla yritykset pystyvät kehittämään toimintaansa ketterästi, yhteistoiminnallisesti ja jatkuvasti. Malli tukee yrityksiä löytämään strategisiin tavoitteisiinsa parhaiten lisäarvoa tuottavat digiratkaisut sekä mittarit kehityksen seurantaan. Lisäksi hankkeessa kehitetään työväline uudistumismallin vaikuttavuuden seurantaan. Hanke on sukupuolineutraali ja kohtelee kaikissa toiminnoissaan molempia sukupuolia tasapuolisesti. Hanke edistää toimijoiden ketterää kehittämisosaamista sekä tavoitteellista digiteknologioiden hyödyntämisosaamista. Ajankohtaisen osaamisen omaaminen voi vähentää eriarvoisuutta ja siten parantaa yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta. Lisäksi hanke kasvattaa yritysten kykyä käyttää digitaaliteknologioita sekä mitata vaikuttavuutta. Nämä kyvyt edistävät alueen yritysten aineetonta arvontuotantoa sekä kilpailukykyä.

 

Kustannusarvio, €

Palkkakustannukset 87 528

Ostopalvelut                                                          9 300

Flat rate 24 % 21 007

Kustannukset yhteensä 117 835

 

Haettu rahoitus EAKR ja valtio                        94 267 (80 %)

Muu julkinen rahoitus                                        23 568

Rahoitus yhteensä 117 835

 

Rahoittajan arvio

Hankkeessa jatketaan jo aiemmin kehitettyjen ja potentiaaliseksi todettujen toimintamallien edelleen kehittämistä. Pandemiankin seurauksena yritysten digitaalisten taitojen lisääminen ja digitalisaation hyödyntäminen on entistä tärkeämpää. Valmiiden kontaktien ja tuoreiden kokemusten perustalta hankkeella on edellytykset päästä ripeästi liikkeelle ja toteuttaa hanke annetussa tiukassa aikataulussa. Konkreettisena aikaansaannoksena on määrä syntyä kehittynyt digiUP-uudistumismalli, joka hyödyttää paitsi yrityksiä edesauttaa myös opiskelijoiden integroitumista alueen elinkeinoelämään.

 

Hanke on Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelman ja sen toimintalinjan 8 erityistavoitteen 12.2. mukainen. Toimenpiteet tukevat maakuntastrategian tavoitteita uudistuminen ja vetovoima. Hanke menestyi erityisten valintakriteerien ja ohjelman painotusten mukaisessa vertailussa.

 

Hankkeen käsittely

Päijät-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö (18.10.2022) suositti hankkeen rahoittamista.

 

 

 

 

Valmistelija Asian on valmistellut erityisasiantuntija Petri Veijalainen puh. 044 771 9466.

 

Esittelijä Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus päättää
. esittää Uudenmaan liitolle Ketterät digistepit hankkeen rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelmasta,
. kohdentaa hankkeelle työ- ja elinkeinoministeriön Päijät-Hämeen liitolle osoittamaa vuoden 2022 myöntämisvaltuutta käyttäen EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä korkeintaan 94 267 euroa, kuitenkin enintään 80 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista,
. esittää, että Päijät-Hämeen liitolle on varattava mahdollisuus olla mukana seuraamassa projektin etenemistä. Päijät-Hämeen liiton yhteyshenkilö on kehittämisjohtaja Juha Hertsi,
. esittää, että hankkeelle on perustettava ohjausryhmä ja että ohjausryhmään nimetään Päijät-Hämeen liiton edustaja.
. Ennen rahoituspäätöksen laatimista rahoittaja käy tuenhakijoiden kanssa tarvittaessa tarkentavat rahoitusneuvottelut hankesuunnitelmaan mahdollisesti tehtävistä muutoksista.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa