Dynasty tietopalvelu Haku RSS Päijät-Hämeen liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 15.11.2022/Pykälä 161

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

EAKR-rahoituspäätös (myönteinen): Kestävää liiketoimintaa digitaalisten kaksosten hyödyntämisellä valmistavassa teollisuudessa

 

Maakuntahallitus 15.11.2022 § 161  

297/15.00.05/2022  

 

 

Hakija: Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

Hakemusnumero: 311797

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Hankeaika: 1.11.2022-31.8.2023

 

Hankkeen tiivistelmä

Hankkeen tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on edistää digitaalisten kaksosten hyödyntämistä valmistavassa teollisuudessa kestävän liiketoiminnan turvaamiseksi Päijät-Hämeessä. Digitaalisella kaksosella tarkoitetaan digitaalista kopiota jostakin tuotteesta, prosessista tai palvelusta. Tuotantolaitoksissa digitaalinen kaksonen tarkoittaa esimerkiksi tuotantokoneen virtuaalista kopiota. Tietokoneella tehty kopio voi mallintaa suuriakin kokonaisuuksia, kuten tehdassalia koneineen, tuotantoprosesseineen, järjestelmineen ja työntekijöineen. Digitaaliset kaksoset simuloivat mallinnettavan kohteen luonnollista käyttöympäristöä ja työprosessia todenmukaisesti. Digitaalisen kaksosen avulla voidaan simuloida laitteen tai tuotantolinjan toimintaa virtuaalisesti, ennen kuin tehdään päätös sen valmistamisesta. Kiinteistö- ja rakennustoimialalla digitaalinen kaksonen voi tarkoittaa rakennuksen digitaalista vastinetta, jonka tietosisältö määräytyy käytettävän tietomallin, Building Information Modelin (BIM) mukaan. Digitaalisten kaksosten avulla voidaan siis edistää kestävää liiketoimintaa muun muassa säästämällä kustannuksia sekä pienentämällä kalliisiin investointeihin liittyviä riskejä. Perusteknologiat erityyppisten, esimerkiksi simulaatioon, mallinnukseen tai visualisointiin perustuvien, digitaalisten kaksosten teolliselle ja kaupalliselle hyödyntämiselle ovat jo olemassa. Digitalisten kaksosten konkreettinen hyödyntäminen yritysten toiminnassa vaatii lisäponnistuksia.

Hankkeen toimenpiteet:

Hankkeessa edistetään Päijät-Hämeen yritysten digitalisaatiota erityisesti digitaalisen kaksosen hyödyntämisen avulla. Hankkeen päätavoitteena on tehdä tiekartta ja kehittää osaamista siihen, miten Päijät-Hämeessä päästään digitaalisten kaksosten hyödyntämisen edelläkävijöiksi. Digitaalisilla kaksosilla mahdollistetaan suurempien kokonaisuuksien hallinta, seuranta ja johtaminen. Lisäksi voidaan tehostaa tiedon kulkua ja saattaa toimijoita yhteen ja parantaa päätöksentekoa. Muiden toimijoiden hyödyntäminen tuo tehokkaan tavan kehittää ja testata uusia tuotteita, palveluja ja toimintamalleja. Yhteistyö luo uuttaa osaamista, minkä pohjalta syntyy uutta liiketoimintaa sekä samalla yhteistyö ja mallintaminen voi vähentää osaoptimointia. Tällä tavalla uutta tietoa ja kumppanuuksia hyödyntämällä viedään alueen uudistumiskykyä ja kehitystä suurin harppauksin eteenpäin. Hankkeen toteuttaa Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (LUT), jolla on vuosien kokemus digitaalisten kaksosten hyödyntämiseen liittyvästä tutkimuksesta ja kehityksestä. Hanke on sukupuolineutraali ja kohtelee kaikissa toiminnoissaan sukupuolia tasapuolisesti. Vaikutukset yhdenvertaisuuteen ja kestävän kehityksen periaatteisiin arvioidaan kunkin hankkeen toimenpiteen yhteydessä.

 

Kustannusarvio, €

Palkkakustannukset 83 600

Ostopalvelut                                                         800

Flat rate 24 % 20 064

Kustannukset yhteensä 104 464

 

Haettu rahoitus EAKR ja valtio                         83 571 (80 %)

Muu julkinen rahoitus                                       20 893

Rahoitus yhteensä 104 464

 

Rahoittajan arvio

Hankkeen tavoite on edistää digitaalisten kaksosten hyödyntämistä valmistavassa teollisuudessa. Digitaalisten kaksosten konkreettinen hyödyntäminen on tiettävästi edelleen vähäisempää kuin sen potentiaalinen tarve. Hankkeen päätavoitteena on laatia tiekartta, jonka avulla olisi nähtävissä, kuinka hyödyntämistä voisi lisätä alueella merkittävissä määrin. Hankkeen toimenpiteet ovat varsin tutkimuksellisia, mutta haun mahdollistamalla aikajaksolla toimenpiteillä voidaan hyvinkin saavuttaa kenties tulevaisuudessa konkreettisemmin yrityksiä palvelevia ratkaisuja.

 

Hanke on Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelman ja sen toimintalinjan 8 erityistavoitteen 12.2. mukainen. Toimenpiteet tukevat maakuntastrategian tavoitteita uudistuminen ja vetovoima. Hanke menestyi erityisten valintakriteerien ja ohjelman painotusten mukaisessa vertailussa.

 

Hankkeen käsittely

Päijät-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö (18.10.2022) suositti hankkeen rahoittamista.

 

 

 

 

Valmistelija Asian on valmistellut erityisasiantuntija Petri Veijalainen puh. 044 771 9466.

 

Esittelijä Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus päättää
. esittää Uudenmaan liitolle Kestävää liiketoimintaa digitaalisten kaksosten hyödyntämisellä valmistavassa teollisuudessa hankkeen rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelmasta,
. kohdentaa hankkeelle työ- ja elinkeinoministeriön Päijät-Hämeen liitolle osoittamaa vuoden 2022 myöntämisvaltuutta käyttäen EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä korkeintaan 83 571 euroa, kuitenkin enintään 80 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista,
. esittää, että Päijät-Hämeen liitolle on varattava mahdollisuus olla mukana seuraamassa projektin etenemistä. Päijät-Hämeen liiton yhteyshenkilö on erityisasiantuntija Petri Veijalainen,
. esittää, että hankkeelle on perustettava ohjausryhmä ja että ohjausryhmään nimetään Päijät-Hämeen liiton edustaja.
. Ennen rahoituspäätöksen laatimista rahoittaja käy tuenhakijoiden kanssa tarvittaessa tarkentavat rahoitusneuvottelut hankesuunnitelmaan mahdollisesti tehtävistä muutoksista.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa