Dynasty tietopalvelu Haku RSS Päijät-Hämeen liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 13.03.2023/Pykälä 40

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

EAKR-rahoituspäätös (myönteinen): Kehitä tietojohtamista kokeilemalla

 

Maakuntahallitus 13.03.2023 § 40  

43/15.00.05/2023  

 

 

Hakija: Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Hakemusnumero: 401943

Toimintalinja: 1 Innovatiivinen Suomi

Erityistavoite: 1.2 Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi

Hankeaika: 1.9.2023-31.8.2025

 

Hankkeen tiivistelmä

Tavoitteet

 

Menestyvät yritykset ymmärtävät digitalisoituvan datan merkityksen liiketoiminnan kehittämisessä. Hyödyt syntyvät yhdistelemällä dataa uusin tavoin. Data on yleensä jo valmiiksi yrityksen ja organisaation hallussa, mutta sitä ei täysimääräisesti hyödynnetä. Hankkeessa valmistellaan datalähtöisen liiketoiminnan kehitysloikkaa Päijät-Hämeen alueella ja rohkaistaan yrityksiä nopeisiin kokeiluihin, jotka liittyvät liiketoimintatiedon hallintaan ja tiedolla johtamiseen sekä datan hyödyntämiseen liiketoiminnassa. Hankkeeseen osallistuvien yritysten ja organisaatioiden kyky tunnistaa datatalouden mahdollisuudet kasvaa ja niiden ohjauskulttuuri muuttuu datamyönteisemmäksi. Onnistuneet kokeilut johtavat päätöksenteon tehostumiseen, prosessien parantumiseen tai jopa uusien tuotteiden/palveluiden innovaatioihin. Päijät-Hämeen alueen oppilaitosten ja työelämän välinen kokeiluympäristö kehittyy, ja organisaatioiden kynnys toteuttaa vastaavia kokeiluita myös tulevaisuudessa madaltuu. Hanke lisää alueen elinvoimaisuutta ja uudistumiskykyä.

 

Toimenpiteet

 

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan hankkeeseen alueelta hankkeeseen osallistuvat organisaatiot. Hankkeen alkuvaiheessa järjestetään aloituseminaari sekä kaksi tietoiskua hankkeen teemoista, joiden jälkeen tilaisuuteen osallistuvilla on mahdollisuus lähteä hankkeeseen osallistujiksi. Aluksi suunnitellaan yhtenäinen malli kokeilujen muotoilua varten. Nopeiden kokeilujen muotoiluun osallistuu myös palvelumuotoilun asiantuntija. Tämän jälkeen kokeilujen muotoilun mallia käyttäen suunnitellaan yhdessä osallistuvan organisaation kanssa kullekin organisaatiolle kolme mahdollista kokeiluvaihtoehtoa. Näistä kolmesta vaihtoehdosta valitaan yksi vaihtoehto, jota lähdetään hankkeessa toteuttamaan.

 

Seuraavaksi toteutetaan tiedolla johtamisen ja datan hyödyntämisen kokeilut ja valittujen tiedolla johtamisen mallien testaus. Työpaketin aluksi asetetaan toteutettavalle kokeilulle tavoitteet sekä laaditaan toteutusaikataulu. Sekä osallistuvasta organisaatiosta, että hankkeesta nimetään kokeilun toteuttamiseen myös vastuuhenkilöt. Tämän jälkeen edetään valittujen tiedolla johtamisen mallien testaukseen. Hankkeessa nopeita kokeiluja vertaillaan ja analysoidaan asetettujen tavoitteiden pohjalta. Samalla pyritään identifioimaan parhaita käytänteitä.

 

Kustannusarvio, €

Palkkakustannukset 162 246

Flat rate 40 % 64 899

Kustannukset yhteensä 227 145

 

Haettu rahoitus EAKR ja valtio                       159 001 (70 %)

Oma rahoitus: Muu julkinen rahoitus            68 144

Rahoitus yhteensä 227 145

 

Rahoittajan arvio

Hankkeeseen suunnitellut toimenpiteet edesauttavat ja nopeuttavat digitiedolla avustettua johtamista ja pureutuvat aiemmissa hankkeissa esiin nousseisiin osaamistarpeisiin kuten tietojohtamisen kokeilukulttuurin edistäminen ja yrityskohtaisten datastrategioiden laatiminen, joihin ei ole vielä osattu riittävästi panostaa. Datan määrän räjähdysmäinen kasvu on tuonut eittämättä tarvetta suuren tietomäärän hallinnan ja hyödyntämisen osaamiselle. Hankkeella on ennalta tiedossa mukaan sitoutuneita yrityksiä ja tarkat askeleet uusienkin tulijoiden mukaan saamiseksi. Hankesuunnitelma on laadittu kauttaaltaan huolellisesti, hankkeen onnistumista tullaan arvioimaan koko hankkeen ajan ja sillä on edellytyksiä lisätä ja parantaa alueen digiosaajien tarjonnan kehittämistä myös pidemmällä tähtäimellä.

 

Hanke menestyi erityisten valintakriteerien ja ohjelman painotusten mukaisessa vertailussa.

 

Hankkeen käsittely

Päijät-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö (22.2.2023) suositti hankkeen rahoittamista.

 

 

Valmistelija Asian on valmistellut erityisasiantuntija Petri Veijalainen puh. 044 771 9466.

 

Esittelijä Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus päättää
- esittää Uudenmaan liitolle Kehitä tietojohtamista kokeilemalla   -hankkeen osarahoitettavaksi alue- ja rakennepolitiikan 2021-2027 ohjelmasta,
- kohdentaa hankkeelle työ- ja elinkeinoministeriön Päijät-Hämeen liitolle osoittamaa vuosien 2022-2023 myöntämisvaltuutta käyttäen EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä korkeintaan 159 001 euroa, kuitenkin enintään 70% hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista,
- esittää, että Päijät-Hämeen liitolle on varattava mahdollisuus olla mukana seuraamassa projektin etenemistä. Päijät-Hämeen liiton yhteyshenkilö on kehittämisjohtaja Juha Hertsi,
- esittää, että hankkeelle on perustettava ohjausryhmä ja että ohjausryhmään nimetään Päijät-Hämeen liiton edustaja.
- Ennen rahoituspäätöksen laatimista rahoittaja käy tuenhakijoiden kanssa tarvittaessa tarkentavat rahoitusneuvottelut hankesuunnitelmaan mahdollisesti tehtävistä muutoksista.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa